Mis on tervisedeklaratsioon?

Tervisedeklaratsioon (TD) on isiku poolt vastava küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatud info. Enne tervisetõendi väljastamist on vaja täita tervisedeklaratsioon- seda saab teha kas digitaalselt riiklikus patsiendiportaalis või vajadusel ka paberil.

Objektiivsetel põhjustel (nt kui infosüsteemide töö on häiritud või TD täitjal puudub ID-kaart või mobiil ID) on võimalik täita tervisedeklaratsioon paberil.

Kui kaua minu poolt täidetud ja kinnitatud tervisedeklaratsioon kehtib?

Kui Sa taotled tervisetõendit mootorsõidukijuhiloa saamiseks kehtib tervisedeklaratsioon  30 päeva. Kaitseministeeriumi valdkonna arstlike komisjonide korral 90 päeva alates selle kinnitamisest. Paberkandjal täidetud TD-d tagasiulatuvalt ei digitaliseerita ja see kehtib vaid nii kaua, kui kehtib arstivisiit.

Mis on tervisetõend?

Tervisetõend on dokument, mis tõendab selle taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Mis on e-tervisetõend?

E-tervisetõend on digitaalne tervisetõend. Alates 1.04.2015 väljastatakse vaid digitaalseid tervisetõendeid. Hetkel on võimalik taotleda digitaalset tervisetõendit juhilubade taotlemiseks või vahetamiseks.

Kes väljastab tervisetõendi?

Tervisetõendi väljastajaks on tervishoiuteenuse osutaja (Terviseametis registreeritud) Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

Tervisetõendit on võimalik taotleda kahel viisil:

  • digitaalsel kujul -  riiklikus patsiendiportaalis, täites selle tarbeks tervisedeklaratsiooni.
  • Paberkandjal- selle tarbeks koostatud eraldi vormil. Vormi võib küsida tervisekontrolli teostajalt või printida see ise välja.

Kus kohast näeb enda relvaloa tarbeks taotletud tervisetõendit?

Varasema praktika järgi on tervisetõend politsei poolt võetud vastu koos taotlusega ja säilitatud relvatoimikus. Originaaltõendi säilitamine relvatoimikus ei ole seadusest tulenev nõue. Alates 26.02.2019 on relvaloataotlejatele avatud elektrooniline iseteenindus, mille vahendusel esitatakse digitaalne taotlus ja sellele lisatakse skaneeritud tervisetõend. Originaal tervisetõend jääb taotlejale. Taotlus ja sellele lisatud dokumendid on taotlejale nähtavad iseteeninduses.

Enam ei ole võimalik tervisetõendi kehtivust meie kodulehe kaudu kontrollida. Relvaluba väljastatakse taotlejale tervisetõendi kehtivusega (v.a paralleelrelvaloa korral).

Kas mootorsõidukijuhi tõend sobib töötervishoiukontrolli tõendiks ja vastupidi?

Mootorsõidukijuhi tõend ei sobi töötervishoiukontrolli tõendiks.

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

Rohkem infot töötervishoiukontrolli tõendi kohta saab tööelu portaalist.

Kas tervisetõendit saab taotleda välismaal olles?

Tervisetõendi taotlemiseks on vajalik täita tervisedeklaratsiooni riiklikus patsiendiportaalis. Tervisedeklaratsiooni saab täita ka välismaal olles ning see kehtib mootorsõidukijuhiloa saamiseks tervistõendi taotlemise korral 30 päeva ning Kaitseministeeriumi valdkonna arstlike komisjonide korral 90 päeva alates TD kinnitamisest.

Tervisetõendi väljastab tervisekontrolli tegev arst tervisedeklaratsioonis esitatud andmete ja visiidi tulemusel. Samuti esineb olukordi, kus  arst otsustab enne tõendi väljastamist teostada täiendavad uuringud/analüüsid.  Seega on tervisedeklaratsiooni taotlemine välismaal võimalik, kuid tervisetõendi väljastab arst vaid koduriigis vastuvõtul.

Mis juhtub siis, kui ma ei saa tervisetõendi kehtivuse lõpuks uut tõendit teha, olen välismaal?

Juhiload kehtivad vaid koos kehtiva tervisetõendiga. Liiklusseaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus, kui juhiloa kehtivusaeg on lõppenud või kui saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev.

Liiklusseaduse kohaselt on mootorsõiduki juhtimine ajutiselt keelatud, kui mootorsõiduki juhtimisõigus on peatunud.  Selleks, et isik saaks sõidukit uuesti juhtida, peab juht saama uue kehtiva juhiloa ja/või tervisetõendi. Juhtimisõiguse peatumise korral ei ole tegemist juhtimisõiguse puudumisega, vaid sõiduki juhtimise ajutise keelamisega. 

Eestis kehtiv tervisetõend väljastatakse Eestis. Juhtimisõiguse peatatud olek lõpetatakse kui liiklusregistrisse jõuab uus kehtiva tervisetõendi otsus.

Miks välismaa arst ei saa mulle tervisetõendit väljastada ?

Eestis on mootorsõidukijuhi tervisetõend digitaalne. Maanteeamet saab selle tõendi digitaalselt tervise infosüsteemist ja kuna välisriigi arstidel puudub ligipääs meie tervise infosüsteemi, siis ei saa nad seda digitaalselt edastada ja see info ei jõua Maanteeametisse. Maanteeameti bürood paberkandjal tervisetõendeid ei aktsepteeri.

Kui ma saan tervisetõendi jaoks tagasi koduriiki tulla vaid poole aasta pärast, kas siis juhilubade kehtivus taastub kui on kehtiv tervisetõend?

Kui Eestisse naastes väljastatakse arsti poolt uus kehtiv tervisetõend, siis saab algatada juhilubade uuendamise Maanteeameti iseteenindusest.

Kui kiiresti jõuab arsti poolt väljastatud tervisetõend Maanteeametisse?

Tervisetõendi otsuseid pärib Maanteeamet tervise infosüsteemist. Tervisetõendi taotleja ei pea selleks midagi tegema. Tervisetõendit ei ole vajalik Maanteeametisse  viia, see teave on olemas järgmiseks tööpäevaks nende infosüsteemis. Juhul kui sa lähed Maanteeameti büroosse samal tööpäeval teostab sealne ametnik päringu tervise infosüsteemi ja saab tervisetõendi otsuse(d) kohe.

Kuidas kontrollida oma tervisetõendi olemasolu ja kehtivust?

Tervisetõendi olemasolu on võimalik kontrollida Transpordiameti e-teeninduse kaudu, logides sisse ID-kaardiga, mobiili-ID-ga või läbi panga autentimise.

Samuti on võimalik tervisetõendi kehtivust kontrollida riiklikus patsiendiportaalis.

 

Kuidas digitaalset tervisetõendit taotleda?

Tervisetõendi taotlemiseks on vajalik siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga riiklikusse patsiendiportaali, mis asub aadressil www.digilugu.ee. ID-kaardiga sisenemisel on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja, ID-kaardi tarkvara ja PIN1.

Määrates tõendi kasutusalad:

1) I gruppi ehk mootorsõidukijuht - kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid, ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;

2) II gruppi  ehk kutseline mootorsõidukijuht - kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.

Tervisedeklaratsioon on digitaalne dokument, mis sisaldab:

  • taotleja enda poolt tervisliku seisundi kohta sisestatud infot
  • tervise infosüsteemis taotleja kohta olemasolevat terviseinfot.

Tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada, digiallkirjastatud deklaratsioon kehtib 30 päeva. NB! Tervisedeklaratsiooni allkirjastamiseks on vajalik teada kas ID-kaardi või mobiili-ID PIN2-te.

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuse osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil, liiklusmeditsiini komisjonil.

  • Kui oled tõendi väljastaja juures, siis informeeri väljastajat (perearst jms), et oled eelnevalt juba täitnud patsiendiportaalis tervisedeklaratsiooni.
  • Tõendi väljastaja teostab läbivaatuse ja hindab, millised vajalikud uuringud on vajalik veel teostada konkreetse loa saamise tarbeks
  • Kui täiendavaid uuringuid enam vajalik teostada ei ole, siis koostab väljastaja tervisetõendile otsuse(d), mille kinnitab ja edastab tervise infosüsteemi (tsentraalsesse andmekogusse)
  • Sul on võimalik tervisetõendit ja sellele antud otsust (otsuseid) ise vaadata ka patsiendiportaalist (www.digilugu.ee). Vajadusel on Sul võimalik paluda ka tõend paberile välja printida