Teabekeskus on loomisel keskkond peamiselt tervise infosüsteemi andmevahetusstandardite, klassifikaatorite ning koodiloendite ja juhendite haldamiseks ja avaldamiseks, mis vahetab aja jooksul välja tänase publitseerimiskeskuse. Teabekeskuse arendused toimuvad mitmes osas – esmalt valmib andmevahetusvormingute haldamise keskkond ning 2022. aastal koodiloendite ja klassifikaatorite haldamise ja avaldamise keskkond. Teabekeskuse veebiportaali hakkavad täiendama REST arhitektuuril põhinevad terminoloogiaserveri teenused ning wiki stiilis juhendmaterjalide keskkond.

Publitseerimiskeskuses avaldatakse tervise infosüsteemi andmevahetuses osalevate dokumentide ja sõnumite struktuurikirjeldused ning seotud klassifikaatorite ja loendite koosseisud. Samuti on sealt leitavad dokumentide täitmise juhendid, tervise infosüsteemi andmekontrollide info ning TEHIKu poolt hallatavad OIDid.

Publitseerimiskeskus on juba väärikas teismeeas ning uue Teabekeskuse ootuses seda edasi ei arendata. Mugavamaks kasutamiseks soovitame Publitseerimiskeskusele läheneda allpool toodud kiirlinkide abil ning küsimuste või kahtluste korral pöörduda aegsasti [email protected].

Publitseerimiskeskuse kiirlingid:

Standardid (dokumendid, sõnumid, andmemudel, näidised)

Klassifikaatorid ja loendid

Andmekvaliteedikontrollid

Dokumentide täitmise juhendid

OID keskus

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine: Clinical Terms) on juhtiv infosüsteemides kasutatav kodeeritud meditsiiniterminoloogia, mida haldab SNOMED International. SNOMED CT koosneb enam kui 350 000 mõistest, mis on omavahel loogiliselt ühendatud, ja iga mõiste on varustatud keelelise ja semantilise kirjeldusega. SNOMED CT rahvusvahelise ja riikliku sisuga saate tutvuda avaliku brauseri kaudu.

Eesti on SNOMEDi liikmesriik ning TEHIK on SNOMEDi Eesti kontaktpunkt ja Eesti laiendi haldaja.

SNOMED CT kasutamine on Eestis kui liikmesriigis kõigile tasuta, kuid tasuta litsentsi saamiseks tuleb end registreerida.

Eesti elanikuna saad võtta SNOMED Internationali poolt pakutavaid koolitusi tasuta või allahindlusega (jälgi, et peale sisselogimist tekiks arvele vastav allahindlusprotsent). Alustuseks soovitame valida tasuta algkursuse: SNOMED CT Foundation Course.

SNOMED CT kasutamiseks infosüsteemides on tavalisim viis laiendifailid, mis on kättesaadavad registreeritud kasutajale. Lisaks pakub SNOMED International ka Snowstorm terminoloogiateenust ning rohkelt vabatarkvara ja juhendeid, et SNOMEDi kasutamine võimalikult lihtsaks teha.

Küsimuste korral pöördu julgelt [email protected].

HL7 (Health Level Seven) on 1987. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik ANSI akrediteeritud standardite väljatöötamise organisatsioon, mis tegeleb  tervishoiuandmete globaalse koostalitlusvõime standardite ja lahenduste pakkumisega. Nimi "Health Level-7" viitab ISO OSI võrdlusmudeli seitsmendale kihile, mida nimetatakse ka rakenduskihiks.

HL7 kogukond on organiseeritud ülemaailmse organisatsiooni ja riigipõhiste sidusorganisatsioonide kujul. Selle peakontor asub Michiganis, liikmed asuvad rohkem kui 50-s riigis.

HL7 V3, HL7 CDA ja HL7 FHIR on HL7 Internationali poolt loodud rahvusvahelised standardid, mida kasutatakse terviseandmete andmevahetuses. Standardi eesmärk on defineerida andmevahetuses kasutatava infohulga struktuur ja semantika, nii et see oleks võimalikult hästi taasesitatav, üheselt mõistetav ja taaskasutatav.

CDA® R2 ehk Clinical Document Architecture Release 2

XML-l põhinev dokumentide andmevahetusstandard, mis täpsustab kliiniliste dokumentide ülesehitust ja semantikat.  Eestis kasutatakse HL7 CDA standardit meditsiinidokumentide tervise infosüsteemi andmevahetuse alusstandardina. CDA R2 sai ANSI poolt kinnitatud standardiks aastal 2005. Tegemist on nn dokumendipõhise andmevahetusega, kus andmed liiguvad nn valmis dokumentidena.

CDA dokumendid said oma masintöödeldava tähenduse HL7 Reference Information Model-st (RIM).

CDA R2 garanteerib järgmiste omaduste olemasolu CDA dokumendis: esitatud informatsiooni ohutus, infohaldus, autentimisnõuete tugi, konteksti ja terviklikkuse säilitamine, inimloetavus, kahendfaili kasutusvõimalus (nt PDF, multimeediakomponendid, pildid jne). Need omadused muudavad CDA väga paindlikuks erinevates valdkondades kasutamiseks. Kuigi CDA-d peetakse meditsiinisüsteemide arendajate seas äärmiselt keerukaks standardiks, on sellest saanud üks edukamaid HL7 poolt välja töötatud standardeid.

V3 ehk Version 3

XML-l põhinev sõnumistandard (interaktsiooni sõnum), mis toetab tervishoiu valdkonna andmevahetust.

HL7 v3 sõnumid põhinevad XML-i süntaksil. V3 tutvustas "dokumentide" kasutamist alternatiivse arhitektuurina terviseandmete vahetuseks. HL7 V3 kasutab mudelipõhist objektorienteeritud lähenemise metoodikat ja sisaldab spetsifikatsioone sõnumi ja mitte-sõnumi standardite jaoks. V3 suurendab kvaliteeti ning vähendab varieeruvust HL7 standardites , rahuldades liikmete keerukamaid ja mitmekesiseid vajadusi.

HL7 FHIR® R4 ehk Fast Healthcare Interoperability Resources

Koostalitlusvõime standard, mille eesmärk on hõlbustada tervishoiuandmete vahetamist andmete/ sündmuste põhiselt. Lihtsustab tervise informatsiooni edastamist TTO-le ja üksikisikutele erinevates seadmetes arvutitest tahvelarvutite ja telefonideni. Samuti võimaldab kolmandate osapoolte arendajatele pakkuda meditsiinilisi rakendusi, mida saab lihtsasti integreerida olemasolevatesse süsteemidesse. Põhineb varasematel HL7 standarditel nagu V2, V3, kuid seda on lihtsam rakendada, kuna see kasutab kaasaegset veebipõhist API tehnoloogiat, sealhulgas HTTP-põhist RESTful protokolli ning valikut andmete esitamiseks (nt JSON, XML, RDF). FHIR pakub alternatiivi dokumendikesksele lähenemisele. Näiteks, tervishoiuteenuste põhielemente nagu patsiendid, vastuvõtud, epikriisid ja ravimid saab manipuleerida nende ressursside URL-de kaudu.

TEHIKus on käimas upTIS projekt tervise infosüsteemi uuendamiseks ja selle üheks komponendiks on andmevahetuse üleviimine HL7 FHIR standardile. FHIR näol on tegemist nn andmepõhise andmevahetusega, kus sõnum koosneb mitmest FHIR ressursist, mis on omavahel seotud. FHIR sõnumite puhul on võimalik ressursse saata ja pärida ka eraldi, mis on CDAga võrreldes oluliselt paindlikum lähenemine.

TEHIKu eestvedamisel on asutatud ka FHIR kommuun, mis ühendab FHIR huvilisi TEHIKust, teistest riigiasutustest, TTOdest ning IT-ettevõtetest. Kui soovid FHIR kommuuniga liituda või saada lisainfot, võta ühendust [email protected].