STAR ehk sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on riigi infosüsteem sellise sotsiaaltöö korraldamiseks, kus inimese probleemide lahendamiseks rakendatakse kompleksset ning sageli mitmeid eluvaldkondi puudutavaid toetusi ja teenuseid. 

TEHIKu visioonis on STAR sotsiaaltöötaja tööriist ja tõhus abiline, mis vähendab oluliselt dokumenteerimisele ja korralduslikele küsimustele kuluvat aega ning võimaldab sotsiaaltöötajal keskenduda oma töö kõige tähtsamale osale - abi vajava inimese aitamisele.

Mida saab STARi abil teha?

 • Määrata inimestele sotsiaalteenuseid ja -toetusi
 • Registreerida lastekaitse ja ohvriabialaseid pöördumisi 
 • Hinnata abivajavate laste ja täiskasvanute abivajadust, koostada neile juhtumiplaan ning jälgida selle täitmist
 • Korraldada lapsendamist ja eestkostet
 • Registreerida teenuseosutamist ning esitada kohalikele omavalitsustele kuluaruandeid (sotsiaalteenuste osutajad)
 • Planeerida ja hallata oma tegevusi ning dokumente
 • Teha päringuid teistesse andmekogudesse
 • Teha statistikat ja andmeanalüüsi, mis on aluseks teenuste kvaliteedi tõstmisel ning sotsiaalvaldkonna poliitikaotsuste tegemisel
star

Kes on STARi kasutajad?

STARi kasutajateks on eelkõige kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, aga ka Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse-, ohvriabi- ning järelevalveosakonnad.

Lisaks kasutavad STARi sotsiaalteenuste osutajad, näiteks asendus- ja järelhooldusteenuse osutajad, sotsiaaltransporti pakkuvad ettevõtted jne.   

Kuidas STAR töötab?

STAR toimib ühtse elektroonse toimikuna, kuhu koondatakse abi vajava inimese andmed ning temaga tehtavad toimingud, nt talle määratud toetused ja teenused, läbi viidud kohtumised ja nõustamised jne. Andmevahetusplatvormi X-tee kaudu suhtleb STAR paljude teiste infosüsteemidega vähendades nii inimeste koormust erineva info koondamiseks erinevatest ametiasutustest. STARi andmeid kasutavad kolm riiklikku registrit ning STAR ise kasutab üheteistkümne asutuse poolt kogutavaid andmeid. Konkreetsemalt vahetab STAR andmeid järgmiste registritega:

 • Rahvastikuregister
 • Haigekassa kindlustatud isikute register
 • Töötukassa menetluste infosüsteem
 • Eesti Hariduse Infosüsteem
 • Aadressandmete süsteem
 • Liiklusregister
 • Kinnistusraamat
 • Äriregister
 • Sotsiaalkaitse infosüsteem
 • Maksukohuslaste register
 • Töötamise register
 • Politsei menetlusinfosüsteem

Viimased arengud

 • 2020. aastal läbi viidud viie miljoni suuruse hanke võitsid Iglu, TripleDev ja Trinidad Wiseman, kes loovad järgneva kolme aasta jooksul kohalikes omavalitsustes töötavatele inimestele uusi ja mugavaid e-lahendusi.
 • TEHIKul on plaan STARi kastajamugavust, arhitektuuri ja infosüsteemi kasutajaliidest alates 2021. aastast järk-järgult uuendama hakata, mis vähendab tulevikus järgnevate arendustööde maksumust.
 • Järgnevatel aastatel on plaanis muuta STAR mugavamaks töökeskkonnaks ka sotsiaalteenuseid osutavate asutuste jaoks, võtta kasutusele kodanike ja kohalike omavalitsuste otsesuhtlust võimaldav iseteenindus ning suurendada STAR-i suutlikkust pakkuda kvaliteetseid ja õigeaegseid andmeid proaktiivsete teenuste osutamiseks.