Patsiendiportaalis näeb inimene oma terviseandmeid, saab broneerida eriarsti vastuvõtuaegu läbi üleriigilise digiregistratuuri, esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud ta enda esindajaks.

 

Mida patsiendiportaalis teha saab?

ID-kaardi, Smart ID või mobiil-ID-ga sisse logituna saad:

 • vaadata oma terviseandmeid ehk raviarstide poolt koostatud ja tervise infosüsteemi saadetud meditsiinidokumente;
 • kontrollida oma tervisetõendi kehtivust ja koostada tervisedeklaratsiooni;
 • vaadata retseptide infot;
 • määrata esindajaid erinevate toimingute tegemiseks;
 • esitada tahteavaldusi;
 • kontrollida, kes ja millal on sinu terviseandmeid vaadanud.
 • vaadata endaga seotud raviarveid, mille eest tervisekassa on tasunud raviasutustele.

Enam levinud küsimustele patsiendiportaali kohta leiad vastuse SIIT.

Patsiendiportaali prototüüp.

Vaata ka videost, kuidas patsiendiportaal töötab.

 

Viimased arengud

 

Ajavahemikul november 2021 kuni mai 2022 koostas Nortal AS läbi Patsiendiportaali analüüsi, mille tellis Tervise Arengu Instituut koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassaga. 

Teostatavuse analüüsi projekti raames teostati järgnevad tööd:

 • Kaardistati lõppkasutajate ning erinevate asutuste ja ametite ootused uuele Patsiendiportaalile;
 • Patsiendiportaalile loodi uuendatud terviklik disain, sh klikitav prototüüp ja uuendati kasutajateekonnad patsiendiportaalis hetkel toimivatele teenustele ning valideeriti loodud prototüübi lõppkasutajate ja asutustega ning täiendati seda vastavalt tagasisidele.
 • Analüüsiti patsiendiportaali mobiilirakenduse loomise vajalikkust, võimalusi ja kulutõhusust (arendus- ja haldusressurss) võrreldes veebilehega, mis on optimeeritud kasutamiseks mobiilis.
 • Teostati terviklik nõuete analüüs ja koostati IT-arenduse lähteülesanne koos arenduse ressursihinnanguga praeguse patsiendiportaali teenuste üleviimiseks uuendatud kasutajateekondadega uuele visuaalsele kujundusele ning olemasolevale tehnilisele platvormile.
 • Koostati patsiendiportaali edasivaatav teostatavusanalüüs, mille raames hinnati kasutajate sisendi ja teenuste varasema prioriseerimise (vt Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassa ühisprojektina 2020. aastal läbiviidud Terviseportaali eelanalüüs) alusel uute funktsionaalsuste tehnoloogiate ja terviserakenduste võimalikku kasutuselevõtu eeldusi, teostatavust, kulutõhusust ning mõju uuendatud teenuste edasisele kasutamisele.
 • Koostati patsiendiportaali arenduste edasivaatav teekaart ning kaardistati visiooni realiseerimisega seonduvad riskid ja nende maandamise võimalused.

 

Kuupäev Tellija Teostaja Koondaruanne
06.05.2022 Tervise Arengu Instituut Nortal AS
Terviseportaali analüüs ja arendamine 
EL-logo

Projekti „Patsiendiportaali analüüs“ rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist, tervise- ja tööministri 07.07.2021 käskkirja nr 79 „Terviseportaali analüüs ja arendamine“ alusel, millega kehtestati meetme nr 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused“ raames toetuse andmise tingimused „Terviseportaali analüüs ja arendamine“ tegevusteks.