Skip to main content

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest (TEHIK) lähemalt

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on 1. jaanuaril 2017 tegevust alustanud kompetentsikeskus, kuhu on konsolideeritud Sotsiaalministeeriumi IKT osakonna ja Eesti E-tervise Sihtasutuse rollid. Asutus tegeleb IKT teenuste arendamise, haldamisega tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. TEHIK on asutus, mille üks roll on dubleerivate infosüsteemide ja nende arendamisega seotud kulude vähendamine. Selle saavutamiseks on praeguseks Sotsiaalministeeriumi haldusalas konsolideeritud tervise valdkonnast Terviseameti, sotsiaalvaldkonnast Sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ning töövaldkonnast Tööinspektsiooni IKT teenuste kompetents, andmekogud ja infosüsteemid TEHIKUsse. Tulevikus lisanduvad veel Ravimiamet ja Tervise Arengu Instituut. TEHIK- u kliente, kelle tarbeks IKT teenuste tagamine ja arendamine toimub, on koos ministeeriumiga kokku seitse asutust, lisaks kohalikud omavalitsused, kellele tuleb tagada sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) töö ning tervishoiuteenuse osutajad (sh kiirabi), kellele tuleb tagada andmevahetus tervise infosüsteemiga jpt.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Andmekorralduse ja andmeanalüüsi osakonna põhimäärus

E-teenuste juhtimise osakonna põhimäärus

Infosüsteemihalduse osakonna põhimäärus

Infoturbeosakonna põhimäärus

Kvaliteedi- ja protsessijuhtimise osakonna põhimäärus

Üldosakonna põhimäärus 

 

 

Asutuse struktuur on jaotunud üksusteks

  • E-teenuste arendamise üksus tegeleb IT projektijuhtimise, arhitektuuri, analüüsi, teenusedisaini ja testimisega.
  • Infosüsteemide halduse üksus pakub teenuste haldust ja kasutajatuge, arvutitöökoha teenust ja baasinfrastruktuuri
  • Andmeanalüüsi üksus tegeleb standardite ja klassifikaatorite arendamise ja haldamisega ning andmekvaliteedi ja andmehõive temaatikaga üldisemalt.
  • Infoturbe struktuuriüksus tegeleb infoturbe tagamisega üle terve valitsemisala. Valitsemisalas on kokku 46 andmekogu, milles on hulganisti delikaatseid andmeid, mis vajavad kõrgendatud tähelepanu üha muutuvas infoühiskonnas.
  • Üld- ja tugiteenuste üksus, mille vastutusalas on teenuste arendamise kooskõla õigusruumiga, eelarve planeerimine, varahaldus jpm.

TEHIK peamised ülesanded

  • Andmekogude /infosüsteemide / e-teenuste arendus (sh andmete standardite arendamine)
  • Valitsemisala IKT infrastruktuuri ja halduse tagamine
  • Valitsemisala infoturbepoliitika rakendamine
  • Andmeanalüüsi korraldamine poliitika kujundamiseks, raporteerimiseks, tulemuslikkuse seireks ja järelevalveks
  • Tugiteenused (õigusloome, finantsid jne)

MISSIOON : TEHIK on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia KOMPETENTSIKESKUS tervise-, sotsiaalkaitse- ja töövaldkonnas

VISOON: TEHIK on aastaks 2020 toimiv ja pühendunud töötajatest koosnev kompetentsikeskus, mis tagab inimestest lähtuvaid ja valdkonnaüleselt integreeritud IKT teenuseid.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemi Keskuse avalikud dokumendid on leitavad dokumendiregistrist SIIT

Isikuandmete töötlemise tingimused

TEHIK tagab oma ülesannete täitmisel, et asutusele teatavaks saanud isikuandmeid hoitakse ja säilitatakse üksnes seaduse ja asutuse siseste kordadega ettenähtud viisil ning isikute eraelu riivataks isikuandmetega kokku puutumisel minimaalselt. Isikuandmete töötlemisel lähtume kehtivast seadusandlusest, rakendame infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid asutuse siseselt, tagamaks isikuandmete turvaline töötlemine.

Loe rohkem millistel juhtudel on TEHIKul kokkupuude isikuandmetega ja kuidas isikuandmeid töödelatakse. Esitatud andmed puudutavad üksnes füüsiliste isikute andmete hoidmist ja töötlemist

Euroopa Liidu Struktuurfondidest rahastatud projektid

Projekti lühikirjeldus:

X-tee V6-s kasutatavale protokolli 4.0 toetavad TEHIK-u hallatavad järgmised tarkvara komponendid: Arstiportaal, Autentimis-autoriseerimismoodul (AAM), Kiirabi mobiilne töökoht, Kiirabiportaal, Koodikeskuse sünkroniseerija, Statistikamoodul.

Eesmärk:

X-tee V6-s kasutatavat protokolli 4.0 toetavad kõik taotluses toodud komponendid.

Eraldatud toetuse summa:

Rahastusotsuses oli projekti kogumaksumuseks planeeritud 25 000 €, omafinantseering 3750 € ja tegelik maksumus 29148,00 €

Tulemus:

Tööd on teostatud kvaliteetselt.

Projekti toetatakse või toetati EL regionaalarengu fondist.

Projekti lühikirjeldus:

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris(STAR) viidi lõpule ADS liidestus. Andmehõivelahenduse kaudu edastatakse perioodiliselt üle x-tee Statistikaametile kokkulepitud andmestik (estat teenuse vahendusel).

Eesmärk:

Projekti eesmärk on tagada piisava detailsusega aadressandmete olemasolu STAR süsteemis ja lihtsustada andmete edastust Statistikaametile. Edastatavad andmed võimaldavad paindlikumalt ja odavamalt saada rahvastikustatistikat ning tõsta andmekogu enda üldist andmekvaliteeti.

Toetuse summa:

Toetuse summa oli 25 080 eurot. Toetus koosnes 85% EL regionaalarengu fondi ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust

Projekti nimi:

Sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS) arendused REGREL läbiviimiseks sfos 2014-2020.12.03.17-0220

Eesmärk:

Toetada REGREL läbiviimist, edastada kokkulepitud andmestik kokkulepitud ajavahemikus Statistikaametile ning sellega toetada Statistikaametil andmete kogumist

Toetuse summa:

Toetuse summa 31 080 eurot, Toetus koosnes 85% EL regionaalarengu fondi ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Tulemus: 

Projekti tulemusena valmis tarkvara, millega on võimalik SKAIS1 andmebaasist välja võtta REGREli jaoks vajalikud andmed ning edastada üle X-tee Statistikaametile.