2022. aastal saab uue sisu ja vormi senine Terviseameti infosüsteem, kuhu kuulub täna tervishoiutöötajate riiklik register, tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riiklik register, proviisorite ja farmatseutide riiklik register.

Uus ühtne andmekogu hakkab kandma nime meditsiinitöötajate register ehk MEDRE. Sama infotehnoloogilise lahenduse abil toimub perearstide nimistute ja tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade haldamine.

Milliseid töid teostatakse?

Arendusega järgime põhimõtet, et Eesti avalikud e-teenused peavad olema kaasajastatud ja ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavad. Lähtudes "no legacy" põhimõttest, on aeg praegune infosüsteem uuesti arendada, sest kasutusel olev lahendus on loodud 2002. aastal.

arstid

Projekti tulemusena kujundatakse avalikud teenused ühtseks tervikuks, luuakse vajalikud menetlusseosed, automatiseeritakse protsessid ja arendatakse välja iseteenindusvõimalus. Kolme senise registri baasil luuakse üks infosüsteem ja register, kus menetlused toimuvad maksimaalselt paberivabalt ja võimalikult sündmuspõhiselt ning tagatakse vajalik otsustustugi ja analüütika.

Teenuse tarbijad ei pea teenuse saamiseks enam e-maili teel dokumente edastama või füüsiliselt büroosse tulema, vaid saavad kasutada iseteenindust. Uue infosüsteemi loomisel kasutatakse avalike teenuste osutamiseks e-teenuseid, mille osutamise protsess on kas osaliselt või täielikult automatiseeritud. 98% registritega seotud asjaajamisest on paberivaba.

Eestis ei ole alternatiivset süsteemi tervishoiuteenuse osutamise menetluse läbiviimiseks ja järelevalve toetamiseks. Uue infosüsteemiga on võimalik muuta Terviseameti tööd efektiivsemaks ja parandada andmete kvaliteeti.

Projekti eesmärk

Projekti lõpuks arendatakse välja üks register ja infosüsteem, kus:

  • menetlused toimuvad sündmuspõhiselt;
  • e-teenused on kaasajastatud ja vastavad kvaliteedinõuetele;
  • paberivaba asjaajamise osakaal on 98%;
  • otsuste tegemine on toetatud vajaliku statistikaga;
  • andmete ajakohastamine on automaatne
  • tööprotsessid on optimeeritud;
  • menetlusele kuluv aeg on vähenenud 50-65 protsenti.

MEDRE2 kasutusele võtmine vähendab ametnike menetlusaega 2 664 tundi aastas, mis tagab rahalise kokkuhoiu 28 738 eurot aastas (palgaks spetsialistile vastava teenistusgrupi keskmine põhipalgafond). Klientide menetlusaeg väheneb 4 004 tundi, mis tagab rahalise kokkuhoiu 71 434 eurot aastas (arsti keskmine põhipalgafond).

Milliseid muudatusi tehakse?

Uus süsteem vastab tänapäevaste tehnoloogia nõuetele ja parimatele praktikatele (kaotada töölauarakendus, vabavara kasutamise võimalikkus, mikroteenused) ning TEHIKu tarkvara arendusnõuetele. X-tee liidestust tagab registriandmete ajakohasuse.

Arvestatakse teenuspõhise arhitektuuri nõuetega vastavalt funktsionaalsetele ja andmemahust tulenevatele nõuetele ning tuleviku vajadustele. Võimaldab paberivaba ning automatiseeritud asjaajamist, vähendab andmete dubleerimist.

Luuakse iseteenindus, mis võimaldab esitada avaldusi ning hilisemalt endaga seotud andmeid muuta, sh kogu iseteeninduses olev info peab kanduma automaatselt Terviseameti registrisse ning vajalike muudatuste teostamine on võimalik ilma andmeandjate sekkumiseta. Täna kasutuses olevad kaks riigiportaalis olevat teenust “Perearsti nimistute ja töötajate kontaktinfo haldamise teenus “ning “Tervishoiuteenuste tegevusload ja ettekirjutused” viiakse üle MEDRE2 iseteenindusse.

Taotluste ja teatiste andmed esitatakse struktureeritud kujul ning andmete sisestamisel on automaatkontrollid andmekvaliteedi tagamiseks. Andmeandjatelt ei küsita andmeid, mis on riiklikest registritest kättesaadavavad.

Ajaraam

2022. aasta lõpuks on Terviseameti ja tervishoiuteenuste valdkonna tööandjate ning töötajate jaoks kasutusel uus infosüsteem. 

Teostaja

AS Reach-U

Rahastus

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist summas 498 020 eurot.

lipud