Üldine info

Mis on piiriülese digiretsepti teenuse sisu?

Piiriülese digiretsepti teenus võimaldab inimesel osta oma retseptiravimeid ükskõik millises teises teenusega liitunud Euroopa riigis. Ravimi müümisel edastatakse patsiendi koduriiki ka info müüdud ravimi ja müügi kohta. Andmevahetus toimub üle Euroopa Komisjoni poolt hallatava andmevahetusplatvormi.

Andmete liikumisel riikide vahel toimub automaatne tõlkimine, mis võimaldab Eesti apteekril lugeda välisriigi digiretsepti eesti keeles. Lisaks on apteekril võimalik vaadata retsepti originaalkeeles PDFi, kus teatud juhtudel võib olla täiendavat informatsiooni (näiteks andmed, mis on esitatud vabatekstina (ravimi tugevus vms)).

Piiriülese andmevahetuse vaatest on vajalik, et välisriigi patsiendil oleks selle välisriigi isikukood/tunnus, kust andmeid pärima hakatakse. Näiteks olukorras, kus eestlasele on Soomes välja kirjutatud digiretsept tema Soome isikukoodile, peab see inimene ka Eesti apteegis esitama just Soome isikukoodi.

Olukorras, kus Eestis väljastatakse välisriigi isikule Eesti digiretsept, toimub apteegis väljamüük Eesti digiretsepti teenust kasutades nagu seni.

Pane tähele:

 • Piiriülese digiretsepti väljamüük Eestis toimub Eesti regulatsiooni järgi.
 • Kui apteekril pole piisavalt informatsiooni retseptil oleva ravimi kohta või on muidu kahtlusi, siis võib ta ravimi müümisest keelduda.
 • Kolmandale isikule piiriülese digiretsepti alusel ravimeid müüa ei saa. See tähendab, et näiteks lapsele retseptravimi ostmisel peab ka laps olema apteegis kohapeal ning apteeker peab ta dokumendi alusel tuvastama.
 • Patsient esitab enda isikut tõendava dokumendi (hetkel piiriülese digiretsepti teenusega liitunud riikide dokumentide näidised on leitavad käesolevas juhendis punkti 2.2. all).

Enne piiriülese digiretsepti päringu tegemist on vaja patsiendilt küsida, kas ta on nõus oma andmete töötlemisega, ning juhul, kui ta vajab lisainformatsiooni, tuleks ta suunata TEHIKu kodulehele, kus on teenuse infolehed (patient information notices), mis on tõlgitud erinevatesse keeltesse: https://tehik.ee/patsiendi-infolehed. Vajadusel on võimalik sealt patsiendile infoleht temale sobivas keeles tutvumiseks välja printida.

 

 Milliseid ravimeid ei saa piiriüleselt osta? 

 • Narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid
 • Anaboolseid steroide
 • Eestis kehtiva müügiloata ravimeid
 • Ekstemporaalseid ravimeid
 • Meditsiiniseadmeid

Riigid võivad vajadusel lisada täiendavaid piiranguid selle kohta, milliseid retsepte ei ole võimalik teises riigis välja müüa. Tüüpilised piirangute seadmiste põhjused on näiteks ravimi ebaselge kogus (nt retseptil ’ühe aasta kogus’), ravimi andmete ebaselgus (nt kombinatsioonpakendid), kindla kohaliku protseduuriga seotud retseptid (nt müügiloata ravimi retsept) jms.

Näiteks Soome puhul on täiendavad piirangud kirjeldatud siin: https://www.kanta.fi/en/buying-prescription-medicines-abroad.

Retseptid, mida ei ole võimalik välja müüa, on retseptide nimekirjas näha, kuid neil on juures märge "mitte väljamüüdav" (varasemalt oli see inglise keeles „not dispensable“) ning neid ei ole võimalik avada.

 

Mis ajakavas teised Euroopa riigid teenusega liituvad?

Riigid realiseerivad piiriülese digiretsepti teenuse järk-järgult vastavalt enda siseriiklikele võimalustele. Ajakohane info riikidest, kellel on Eestiga andmevahetus avatud, on leitav TEHIKu kodulehel https://www.tehik.ee/piiriulene-andmevahetus.

Riigid, kes praegu veel projektis osalised ei ole, saavad andmevahetuse võrgustikuga liituda ka edaspidi. Üldine eesmärk on realiseerida kogu Euroopat kattev teenus.

Euroopa Komisjoni üheks eesmärgiks on, et piiriülese digiretsepti andmevahetus oleks kasutusel 2025. aastaks 25 riigis.

 

Kuidas saab apteek piiriülest digiretsepti teenust kasutada?

Piiriülese digiretsepti teenuse kasutamise võimalus on integreeritud mõlemas Eestis kasutusel olevas apteegi tarkvaras.

Teenuse kasutamiseks on vajalik üldapteegi tegevusloa omajal sõlmida TEHIKuga teenusega liidestumiseks leping, mis määratleb teenusega seotud eeldused, õigused ja kohustused ning kontaktisikud. Lepingu sõlmimiseks palume TEHIKuga ühendust võtta e-posti kaudu [email protected].    

 

​​​​​​​Kuhu pöörduda, kui teenusega seoses on küsimusi või kui on teenuses tekkinud tehnilisi probleeme?

Piiriülese digiretsepti teenust haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Probleemide või küsimuste korral on võimalik pöörduda TEHIKu kasutajatoe poole:

E-mail: [email protected]

Telefon +372 7943 943

Esmaspäevast pühapäevani 7.00–22.00

Vigadest teavitamise osas on oluline edastada kasutajatoele võimalikult täpne info, et saaksime seda paremini uurida:

 • millise riigi patsiendiga oli tegemist
 • võimalusel patsiendi isikukood
 • retsepti number või retseptil olnud ravimi info
 • müüdud ravimi info, kui oli võimalik sooritada väljamüük
 • apteek
 • apteekri kood
 • kellaaeg
 • milline apteegi tarkvara on kasutusel

Mõned sagedasti esinevad veateated ja nende selgitused:

 • "Puudub Terviseameti autoriseering" - suure tõenäosusega tekib veateade sellest, et apteekril ei ole konkreetne apteek, kust ta päringut teeb, tervishoiutöötajate (proviisorite) registris tema töökohaks märgitud.
 • Patsiendi kohta puudub teave“ – teise riigi poolt ei tule selle patsiendi isikukoodi/tunnusega vastust. Tuleks kontrollida, kas patsiendi isikukood/tunnus on sisestatud korrektselt või paluda patsiendil üle kontrollida, kas tal on oma koduriigis nõusolek antud (kui see on vajalik vastavalt patsiendi koduriigi reeglitele).

Soome patsientide puhul tagastatakse selline veateade ka siis, kui patsiendi isikukood on korrektne ja patsiendil on nõusolek olemas, aga puuduvad Soome retseptikeskuses saadavalolevad retseptid.

Nõusoleku andmine ja patsiendi identifitseerimine

Riik

Kas patsientidel on vajalik anda nõusolek
koduriigis piiriülese digiretsepti teenuse kasutamiseks?

Kuidas patsient identifitseeritakse?

Horvaatia

Horvaatia patsient peab eelnevalt andma nõusoleku teenuse kasutamiseks Horvaatia terviseportaalis (Health Portal või horvaadi keeles Portal zdravlja https://portal.zdravlje.hr/portalzdravlja/login.html).

Ravikindlustatud patsient tuvastab end tervisekindlustuse kaardiga (Health Insurance Card) ja isikut tõendava dokumendiga (ID-kaart või pass). Tervisekindlustuse kaardil on piiriüleste digiretseptide pärimiseks vajalik 9-numbriline sotsiaalkindlustuse number. Horvaadi keeles nimetatakse isikukoodi "matiĨni broj osiguranika (MBO)" ehk Master Citizen Number.

Poola

Poola patsient peab eelnevalt andma nõusoleku teenuse kasutamiseks Poola patsiendiportaalis (Internet Patient Acount (IPA) www.pacjent.gov.pl). Portaalis on võimalik nõusolekut anda riikide kaupa. 

Nõusoleku saavad anda täisealised patsiendid, mis tähendab, et alla 18-aastased lapsed teenust kasutada ei saa.

Piiriülese digiretsepti pärimiseks kasutatakse riiklikku patsiendi isikukoodi (PESEL number), mis koosneb 11st numbrist. 

Portugal

Portugali patsient peab eelnevalt andma nõusoleku teenuse kasutamiseks Portugali portaalis (Área Pessoal do SNS24 https://servicos.min-saude.pt/utente/).

Piiriülese digiretsepti pärimiseks kasutatakse patsiendi identifikaatorina tervisekaardi numbrit (NHS patient ID ehk National Health Service number), mis on leitav Portugali riikliku kodanikukaardi tagaküljel (national citizen card / cartão de cidadão). Patsienti on võimalik tuvastada ka passi alusel.

Tervisekaardi number koosneb 9-st numbrist.

Lisaks patsiendi identifikaatorile on vajalik Portugali retsepti pärimiseks konkreetse retsepti 19-kohaline number (prescription ID) ja 6-kohaline PIN-kood (dispensation PIN). Kui patsiendile Portugalis digiretsept välja kirjutatakse, siis talle saadetakse need identifikaatorid SMS-i või e-maili teel. Samuti on võimalik neid näha Portugali patsientidele mõeldud portaalis (Área Pessoal do SNS24).

Portugali patsiendi puhul ei ole võimalik pärida kõikide patsiendi retseptide nimekirja vaid ainult konkreetset retsepti.

Soome

Alates 2023. aasta jaanuarist ei pea Soome kodanik enam eelnevalt nõusolekut andma. Patsiendil on võimalik soovi korral oma andmed sulgeda ja hiljem uuesti avada. Lisainfot muudatuse kohta on võimalik leida siin: https://www.kanta.fi/en/notice/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/suostumus-reseptitietojen-luovuttamiseen-toisen-eu-maan-apteekille-poistuu-1.1.2023

Kuni 2022. aasta lõpuni pidid Soome patsiendid andma enne välisriigis digiretsepti teenuse kasutamist nõusoleku oma riiklikus patsiendiportaalis (My Kanta Pages või soome keeles Omakanta https://www.kanta.fi/en/my-kanta-pages).  

Piiriülese digiretsepti pärimiseks kasutatakse isikukoodi.

Soome isikukood on formaadiga 041082-995W (sünniaeg, märk -/+/A, kolm numbrit ning lisaks viimane sümbol, mis võib olla nii number kui ka täht).

Soome keeles nimetatakse isikukoodi "henkilötunnus" aga ka „sosiaaliturvatunnus“ või „sotu-numero“.

Dokumentide näidised

SOOME

ID-kaart

Soome ID-kaart

 

 

 

 

 

 

 

Pass

Soome pass

 

 

 

 

 

 

 

HORVAATIA

ID-kaart

Horvaatia ID-kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervisekindlustuse kaart 

Horvaatia tervisekindlustuse kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL

Riiklik kodanikukaart

Portugali riiklik kodanikukaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POOLA

Poola dokumentide näidised