• COVID-19 vaktsineerimise ja dokumenteerimise kohta saab lugeda SIIT

 

Tervise Infosüsteemi võimalused

Tervise infosüsteem (TIS) on keskne riiklik andmekogu, mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste osutajad omavahel andmeid vahetada, sh näha teiste arstide poolt patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. TIS-is olevad andmed on patsiendiportaali kaudu nähtavad ka patsiendile endale.

2008. aastal loodud tervise infosüsteem (Digilugu), mida haldab ja arendab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), on erinevaid lahendusi hõlmav tervishoiusektori koostöömudel, mille üheks oluliseks osaks on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, Tervise Infosüsteemi Põhimääruse ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrusega nr 53 "Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord" on sätestatud tervishoiuteenuse osutajate kohustus edastada andmeid tervise infosüsteemi.

Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervis-hoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuse kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks ning rahva tervise kaitseks, sealhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks ja tervishoiu juhtimiseks (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, §59¹ lõige 1).

Tervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstide vahelist infovahetust. Digiloo vahendusel saab perearst ligipääsu kõigile oma nimistus olevate patsientide põhjalikele terviseandmetele ning saab seeläbi patsiendist tervikliku ülevaate. Tervise infosüsteemi kaudu muutuvad raviasutuse arstile ja perearstile kättesaadavaks suuremahulised uuringutulemused ja -kirjeldused, sõltumata sellest, kus ja millal uuring on tehtud.

Liidestumine Tervise infosüsteemiga

Liidestumine tervise infosüsteemiga algas augustis 2008, kui sõlmiti esimene liidestusleping. Kohustus sõlmida liidestusleping Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega kui tervise infosüsteemi volitatud töötlejaga ning alustada andmevahetust Tervise Infosüsteemiga tuleneb kolmest olulisest õigusaktist:

Vajalikud tegevused tervise infosüsteemiga liidestumisel:

Selleks, et Teie jaoks lihtsustada liidestumist tervise infosüsteemiga palume edastada meile allpool olevad andmed:

  • Asutuse rekvisiidid – juriidiline nimi, registrikood, esindaja nimi (lepingu allkirjastaja) ja juriidiline aadress.
  • Asutuse OID-i halduri nimi ja isikukood. Loe lähemalt.
  • Lepingu kontaktisik – nimi, e-post ja telefon.
  • Tarkvara nimi, mida hakkate kasutama patsientide terviseandmete edastamiseks tervise infosüsteemi Loe lähemalt.
  • Asutuse tegevusala.

Statistikamooduli kasutamine

Tervishoiustatistika mooduli projekt on Euroopa Liidu Struktuurfondi poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks oli luua võimalus tervise infosüsteemi (TIS) andmete analüüsiks ning selleks statistika andmelao loomine.

Statistika ja andmete väljastamise teenuse eesmärgiks on pakkuda tervise infosüsteemi kogutavate andmete mugavat ja kiiret kasutust tervishoiuvaldkonna poliitika elluviimiseks ja tegevuste planeerimiseks, samuti on sihiks toetada tervise infosüsteemi andmete kvaliteedi tõstmist ning uute e-tervise teenuste arendamise eelseid analüüse.

Tervishoiuteenuse osutajatel on võimalus statistikamooduli kaudu tutvuda oma asutuse tervishoiustatistikaga ja andmeedastuse probleemidega. Samuti on statistikamoodulist kättesaadav info kõikide Eesti tervishoiuteenuse osutajate üldise statistika kohta.

  • Alates 2014. aastast on TTO-del võimalik statistikamooduli tasuta kasutamiseks sõlmida liidestusleping ja tellida kasutajatele juurdepääsuõigused.
  • Iga TTO osas esitatakse statistikamooduli liidestuslepingu sõlmimiseks lihtkirjalik soov Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) kasutajatoele. ([email protected] ) TEHIK kasutajatugi edastab TTO-le liidestuslepingu vormi koos lisaga.
  • TTO esindaja saadab TEHIK kasutajatoele asutuse juhatuse liikme/volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud liidestuslepingu koos lisaga.
  • TEHIK kasutajatugi organiseerib õiguste tegemise ja saadab vastava teavituse.