Health Sense on andmete teisendamise keskkonna loomise projekt. Loome keskkonna, mille abil on võimalik operatiivselt välja anda selliseid pseudonüümitud, hägustatud ja vahel ka agregeeritud andmeid, mida võib käsitleda avaandmetena. See tähendab, et isikud ei ole tuvastatavad ja andmete kättesaamiseks ei ole vaja läbida pikka kooskõlastuste ahelat.

Projekti eesmärk

Eesmärk on parandada anonüümitud ja pseudonüümitud andmete kättesaadavust selleks, et soodustada uute toodete, teenuste ja lahenduste loomist erasektoris ja toetada avaliku sektori uudseid lähenemisi tervishoiu juhtimises, sidudes neid teadus- ja arendustegevuses tekkivate teadmistega. Selleks luuakse häälestatavate ja ka ise andmetele häälestuvate vahendite komplekt, mis võimaldab soovitud andmed kokkulepitud kujul soovijale võimalikult kiiresti ning vähese tööjõukuluga välja anda.

Terviseandmete kasutamine

Projekti käigus tegeleme tervise infosüsteemis olevate andmetega, sest terviseandmete kasutamise huvilisi on maailmas kõige rohkem ja nende andmete väljastamine võtab meie spetsialistide aega kõige rohkem. Loodavate vahenditega on võimalik töödelda ka mistahes teiste valdkondade andmeid. Tulevikus tahame jõuda ka meie kahe teise andmegrupini – sotsiaalhoolduse ja töövaldkonna andmed. Loodavad vahendid saavad olema vabalt paigaldatavad ja kasutatavad kõigile soovijatele.

Projekti partnerid:

 • Sotsiaalministeerium
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Western Norway University of Applied Sciences
 • Helse West IKT (Norra)
logo

 

logo

Projekti tulemuste saavutamiseks viiakse läbi järgmised tööd:

 • Pseudonüümija – vahend, mis asendab suletud loendina esitatavaid andmeid (isikukood, rahvus, usutunnistus, ravim, diagnoos, dokumendi number jne) koodiga, mis andmeelemendi sama väärtuse korral on erinev. Koodid võetakse HSM-seadmest ja ei ole väljaspool süsteemi korratavad.

  Pseudonüümija lahendus koosneb kahest erineva finantseeringuga ja eraldi hangitavast terviklahenduse osast:
  • Pseudonüümija mootor ehk teenuspõhise baasfunktsionaalsuse arenduse hange finantseeritakse Struktuurfondide projekti nr 2014-2020.12.03.20-0777 raames.
  • Pseudonüümija adminstreerimisliidese arenduse hange finantseeritakse Norway Grants rahastuse raames.
    
 • Andmete hägustaja – võimaldab konkreetsed andmed muuta üldisemaks: kuupäevast saab teha ajavahemiku, aasta või kuu numbri, aadressist saab jätta alles asula, maakonna või riigi, hierarhilises klassifikaatoris saab liikuda tasemete kaupa üles poole jne. Töö teostab projekti partner Tartu Ülikool.
 • Pikkade tekstide struktureerija – otsib tekstist tähenduslikke andmeid (ravimid, diagnoosid, isikute nimed, aadressid, telefonide numbrid, isikukoodid, kuupäevad jne.) ja tõstab need lahti andmeväljadesse. Töö teostatakse riigihankena.
 • Projekti jaoks vajalikud andmelao andmemudelid koostab projekti partner Tallinna Tehnikaülikool.
 • Andmelao ja andmeanalüüsikeskkonna loob Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Projekti üheks eesmärgiks on väikeste ja keskmiste ettevõtete ning ka idufirmade kaasamine projekti tulemuste kasutamisse ja projekti tulemuste suunamisse.

Miks on sellel projektil inglisekeelne nimetus? Seda sellepärast, et projekti tehakse rahvusvahelise rahastuse abil. Projekti rahastajaks on Norra Kuningriigi poolt asutatud meetme Norwegian Financial Mechanism poolt käivitatud toetusprogramm NORWAY GRANTS PROGRAMME “GREEN ICT”. Projekti töös osalevad konsultantidena Norra organisatsioonid, kes jagavad andmetöötlustööriistade kasutamise ja andmepõhiste projektide elluviimise parimaid praktikaid.

Igal heal nimel on siiski ka tähendus. Moodustasime selle nimetuse parafraasina inglisekeelsest mõistest „life sense“ – elu mõte. Ehkki meie valitud sõnapaar „Health Sense“ seda otseselt ei tähenda, mõistame me seda kui „tervise mõte“, mis ongi meie projekti sügavam tähendus – anda terviseandmed laiemalt kasutusse  ja anda neile mõte inimese tervisekäitumise analüüsimisel ja kujundamisel. Kõik selleks, et pikendada meie inimeste tervena elatud aastaid ja eluiga.

 

 • Projekti kontaktid:
  • Projektijuht Martin Ärm (martin.arm@tehik.ee)
  • Äritellija Kristjan Kolde (kristjan.kolde@tehik.ee)
  • Idee autor Priit Raspel

 

skeem

Project Health Sense

 

Health Sense is project for creating data transforming environment. The scope is to create environment where it is possible to publish pseodunymised, obfuscated, aggregated data which can be defined as Open Data – as the persons are not identifiable and data access do not require a long flow of obtaining a permit for using personalized health data. The goal is to improve access to pseudonymised and obfuscated data to encourage private and public sector to develop new products, services and solutions in healthcare management linking them to science and development knowledge base. For this purpose adjustable set of tools is developed which will enable the desired data to be issued to the applicant in the agreed form as soon as possible and with low labor costs.

In the course of the project, we deal with the data in the Health Information System, because issuing our health data takes the most time for our specialists and the health data is the most desired and required data in the world. However, the tools created can be used to process data from any other area. In the future, we also want to reach our other two sets of data – Social Security and Labour systems.

Created toolsets will be free, installable and usable for all users.

Project has six main partners

 • Estonian Ministry of Social Affairs
 • Health and Welfare Information Systems Centre
 • Tallinn University of Technology
 • University of Tartu
 • Helse West IKT
 • Western Norway University of Applies Sciences

In order to achieve the goals of the project, the following works will be carried out:

 • Pseudonymised – environment which allows closed list data (personal code, nationality, religion, medicament, diagnosis, document no, etc.) to be replaced by pseudonyms. Codes will be generated by HSM (Hardware Security Module) and are not reversible outside the environment. The work will be carried out as a public procurement.
 • Obfuscator – detailed data can be obfuscated: Date can be changed to interval, month or year, Address can be changed to town or county, in hierarchical classification you can move up one level at a time. The work will be carried out by our project partner University of Tartu
 • Data Formalizer – searches formatable data from long text (medicament, diagnosis, names, addresses, phone numbers, personal identification codes, dates etc.) and saves them in predetermined data fields. The work will be carried out as a public procurement.
 • Data models for the data warehouse will be developed by project partner TalTech.
 • Data warehouse and data analysis environment will be created by Health and Welfare Information Systems Centre

One goal of the project is include small and medium enterprises (also Start-ups) to use the Open Data and also participate in the targeting process of the project result.

Why is the project name in English?

Because the project budget is based on international funding. The project is funded by the NORWAY GRANTS PROGRAM “GREEN ICT” support program launched by the Norwegian Financial Mechanism, a measure established by the Kingdom of Norway. Norwegian organizations are participating in the project as consultants, sharing best practices in the use of data processing tools and the implementation of data-driven projects.

However, every good name also has a meaning. We formed this name as a paraphrase from the English term "life sense". Although our chosen pair of words "Health Sense" does not directly mean this, we understand it as "the idea of health", which is the deeper meaning of our project - to make health data more widely available and to give them meaning in analyzing and shaping human health behavior. All in order to prolong the healthy years and lives of our people.

 

 • Project contacts:
  • Project manager – Martin Ärm (martin.arm@tehik.ee)
  • Business manager – Kristjan Kolde (kristjan.kolde@tehik.ee)
  • Author of the idea – Priit Raspel
en