Tervisevaldkonna e-teenuste ja tehnoloogia arendusportfell annab võimalikult tervikliku ülevaate kõigi arendustegevuste hetkeseisust. Arendusportfell on pidevalt uuenev vastavalt sellele, kuidas arendustegevused oma elutsüklis liiguvad.

Arendusportfell loodi 2023. aastal esimest korda e-tervise valitsemismudeli uuendamise käigus

Järgmine ideevormide hindamine toimub 2023. aasta septembrist. Enne seda ootame kõiki tutvuma allpool tabelites väljatoodud arendusportfellis olevate projektidega ning oma arendusideed kirjeldama idee tutvustuse vormile ja saatma [email protected] hiljemalt 11.09 kell 10.00.

e-tervis

Arendusportfell on jagatud viieks osaks:

1. Ideearenduse faas

2. Ärianalüüsi ootel 

3. Ärianalüüsi faas 

4. Arendusfaas 

5. Lõpetatud 

Lisaks kuvatakse läbipaistvuse ja selguse tagamiseks ka teistest valdkondadest arendusvajadused ning ootel või pausil olevad tegevused. 

Täpsemalt on igat faasi kirjeldatud vastava tabeli juures. Arendusportfellis ei kajastu juba olemasolevaid teenuseid ning nende hooldus- ja väikearendusi.

Arendusportfelli koostamise ja uuendamise eest vastutab e-tervise planeerimisüksusmis koosneb Sotsiaalministeeriumi ja tema valitsemisala ekspertidest. 

Arendusportfelli kinnitab e-tervise juhtkomisjon tuginedes e-tervise strateegianõukoja tagasisidele. Juhtkomisjon koosneb Sotsiaalministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste juhtkonna liikmetest.

Kui teil tekib küsimusi arendusportfelli kohta, siis küsimustele vastab e-tervise planeerimisüksus (planeerimisüksuse juht Taavi Annus, [email protected]).

Viimati muudetud 29.5.2023

Kõik uued riiklikud IT arendused tervisevaldkonnas alustavad oma teekonda arendusideena. Toetudes planeerimisüksuse hinnangutele eeldustegevustest, vabadele ressurssidele ning strateegianõukoja tagasisidele kinnitab juhtkomisjon nimekirja arendusideedest ning need, mis ei ole antud ajahetkel prioriteetsed või on alles idee arenduses ja vajavad eeltööd jäävad ootele „Ideearenduse“ faasi. Siin kuvatakse ka erinevad aktiivselt töös olevad e-tervisega seotud äriarenduste projektid, mis annavad olulist ärilist sisendit ning millel on potentsiaal tulemina arendada välja uus IT lahenduse vajadus (sisenevad arendusportfelli arendusideena) või mis toetavad uute lahenduste kasutuselevõttu. 2022–2023. aasta arendusportfellis on võetud aluseks tervisevaldkonna avalike asutuste tööplaan. 

Projekti nimi ja lühikirjeldus Vastutaja Ajakava ja oodatav tulemus aasta kaupa
Teenustele äriomanike leidmineTervisevaldkonna e-teenuste gruppideks jaotamine ja neile äriomanike leidmine, et tagada teenuste kvaliteet ja uuendamine Taavi Annus ([email protected]) 2023
Arendusportfelli haldamine ja avaldamine - Portfellihalduse protsessi ülesehitamine ning parendamine vastavalt jooksvale tagasisidele osapooltelt. Katre Trofimov ([email protected]) September 2022 – oktoober 2023:  Arendusportfell on uuendatud ja seiratud 2x aastas
2023 - Arendusportfelli halduse põhimõtted on valitsemisala asutustele selgitatud ja uuendatud vastavalt osapoolte tagasisidele
E-tervise valdkonna sihtarhitektuuri väljatöötamine ja tugi rakendamiseks - E-tervise valdkonna sihtarhitektuur käsitleb uue põlvkonna tervise infosüsteemi visiooni, strateegilist plaani ja plaani täitmiseks vajalikke võimekusi. Selle loomise käigus tekib tehnoloogiline ja strateegiline eesmärk, mis suunab tulevasi otsuseid ja plaane. Sihtarhitektuuri vaade on laiem kui senine tervise infosüsteem on katnud ning arvestab kogu ökosüsteemi vajadusi ning arengusuundi. Sihtarhitektuur töötatakse välja ning tagatakse tugi arhitektuuri laiemaks kommunikatsiooniks ja rakendamiseks ökosüsteemis. Artur Novek ([email protected]) oktoober 2022 – aprill 2023: E-tervise valdkonna tehnilise arhitektuuri põhimõtted ja visioon on kirjeldatud
2023 - TTOde arenduspartneritega tehniliste põhimõtete valideerimine
TSI tervishoiutöötajate digioskuste arendamise raamistiku projekt - Euroopa Komisjoni toetusel läbi viidav projekt mille eesmärgiks on hinnata praegust tervishoiutöötajate digioskuste arendamise süsteemi, luua uus raamistik spetsialistide süsteemseks digioskuste arendamiseks erialalise- ja täiendõppe käigus ning viia läbi vajalikud pilootprojektid rakendamise toetamiseks. Katre Trofimov ([email protected]) detsember 2022 – oktoober 2024: Valminud on raport digipädevuste ja -oskuste raport tervishoiutöötajate vaates koos strateegiaga õppekavade uuendamiseks ning valitud tervishoiu spetsialistide digipädevuste profiilidest
2023 - Projekti eri osapoolte sisendi andmine digipädevuste ja -oskuste defineerimisel ja ootustel. Strateegiliste osapoolte kaasumine
2024 - Q2 valmib digipädevuste õpetamiste programm arvestades profiile ning Q4 valmib raport soovitustega Eesti jaoks
Health System Performance Assessment (HSPA) - Euroopa Komisjoni toetusel läbi viidav projekt mille eesmärgiks on välja töötada Eestile sobiv tervisesüsteemi hindamise raamistik koos valdkonna peamiste indikaatoritega ja nende halduse süsteemiga. Eleri Lapp ([email protected]) 2021-2023: Valmib tervisesüsteemi hindamisraamistik, mis sisaldab indikaatorite loetelu, haldamissüsteemi ja edasiste tegevuste plaani.
2023 - Eri osapooltelt sisendi andmine indikaatorite loetellu ja hindamisraamistiku valmimisse. Raamistiku valmimise tähtaeg juuni 2023
2024 - Hindamisraamistiku põhjal tehakse hindamine, millesse annavad eri osapooled sisendit/andmeid ning kasutavad aktiivselt oma töös tervisesüsteemi edasi arendamiseks. 
Kaugteenuste näidisprojektid - https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/kaugteenuste-naidisprojektid    Liis Kruus ([email protected]) 2023 - Piloteerivate haiglate lõppraportite esitamine ja hindamine. Ettepanekud edasiseks rakendamisek edukalt lõppenud projektide riigiüleselt kasutusele võtmiseks
Raviteekondade standardi loomine - Seniste raviteekondade arendamine (insult ja endoproteesimine) on andnud aluse, et raviteekondade loomise raamistikku on vaja ning seda toetab ka Tervisekassa Arengukava. Lisaks näeme, et uute raviteekondade fookusesse võtmine võiksid toetuda kindlale raamistikule. Sävelin Siida (Sä[email protected]) 2023 - Sisendi koondamine raviteekondade arendamise raamistiku loomisesse ja raamistiku standardi valmimine
Endoproteesimise raviteekond - Uue standardi piloteerimine koos tasustamisega on käivitunud. Järjekorrad on korrastatud ning toimivad (lisamine, prioriseerimine) lähtuvalt uutest standardi kriteeriumitest. Sävelin Siida (Sä[email protected]) 2023 - Osapooled rakendavad standardist tulenevaid komponente ning koguvad tervisetulemeid. Osapooled korrastavad aktiivselt järjekordi.
2024 - Tervisetulemite kogumise tehnilised arendused on seotud PROM/PREM kogumise ja arendmisega.
Insuldi raviteekond - Pärast juhtprojekti tulemuste analüüsi (kvantitatiivne + kvalitatiivne) saame välja arendada tervikliku raviteekonna patsiendi vaates (insuldi raviteekonna standard ehk selged rollid ja vastutus kokku lepitud). Ühtlasi on oleme jõudnud selgusele, millised teenused lisatakse TTL-i,  kas jätkame tervisetulemite kogumisega (sellisel kujul) ning kas jätkame piloteeritud tasustamismudeliga. Liis Paas ([email protected]) 2023 - Sisendi andmine raviteekonna standardi, tervisetulemite ja tasustamise põhimõtete kokkuleppimisel. Tervisetulemite kogumise ja tasustamise põhimõtted on kokku lepitud. Insuldi raviteekonna standard on valmis.
2024 - Tervisetulemite kogumise tehnilised arendused on seotud PROM/PREM kogumise ja arendamisega
Vaimse tervise hindamisinstrumentide valideerimine - Eestis puuduvad vaimse tervise valdkonna vastuvõttudel kasutatavad ühtsed hindamisinstrumendid, mis võimaldaksid efektiivselt inimest seisundipõhiselt triažeerida ning nende edasist raviteekonda ja -vajadust määrata, samuti hinnata probleemi/häire raskusastet. Vajadus on tõstatatud näiteks vaimse tervise rohelises raamatus ning depressiooni raviteekonna analüüsis. Laura Liisa Liivamägi (Laura Liisa.Liivamä[email protected]) 2023 - Valideerimisuuringu läbiviija hanke teel leitud, andmete kogumisega algust tehtud.
2024 - Valmib hindamisinstrumentide keskkond (HIK; SoM töölaual?), mis võimaldab valideeritud vaimse tervise hindamisinstrumente sihipäraselt kasutada
Hooldekodude elanike suutervis - Projekti eesmärgiks on luua toimiv teenus üld- ja erihooldekodus elavate inimeste ning kodus liikumisraskustega inimestele suutervise tagamine ja hambahaiguste ennetuse ning suuõõne seisukorra eelhindamiseks, kasutades selleks kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid. Projekti tulemusena on hooldekodu teenindavad õendusteenuse osutajad rohkem teadlikud oma hoolealuste hammaste seisukorrast, oskavad neid eelhindamisega suunata haiglatingimustel hambaravile ja inimestel on korras suuõõs koos tervete hammastega 2023 aasta lõpuks piloodiga liitunud 7 erinevat hoolekandeasutust. Läbi on viidud õendusteenuse osutajate poolt vähemalt 100 videokonsultatsiooni. Ravile on jõudnud 75 patsienti. Mari Kalbin ([email protected]) 2023 - Õdedel võimalus broneerida videkonsultatsiooni aegu läbi ÜDRi.
Videkonsultatsiooni läbiviiva IT süsteemi kvaliteet. Teams täna kõige kvaliteetsem pildi edastus. Andmevahetus õde - hambaarst.

2024 - Andmevahetuse automatiseerimine
Perearstide kvaliteedisüsteemi analüüs - Eesmärgiks on hankida partner, kes viib läbi analüüsi, mille eesmärk on kaardistada esmatasandi kvaliteedisüsteemidega seonduva hetkseis, huvigruppide vajadused ja teha ettepanekud, kuidas rakendada ravikvaliteedi indikaatorite jälgimist ja edendamist toetav teenus Eesti Haigekassa organisatsioonis ning tsentraalselt hallatud nimistupõhine ravikvaliteedi indikaatorite (sh PKS) andmeanalüüsiteenus perearstikeskusele. Maria Suurna ([email protected]) 2023 - Analüüs on valmis ja ettepanekud muudatusteks esitatud
2024 - Kui analüüsist tulenevad muudatusettepanekud, siis nende rakendamine
3N - Rahvusvahelise õenduse kvaliteedisüsteemi Eestis rakendamise analüüs Aleksei Gaidajenko ([email protected]) 2022 I etapp – tõlkimine
2023 II etapp – Ärianalüüs ja prototüüp
2024 III etapp – Testimine, pilootimine, koolitamine
Ühtse Euroopa terviseandmeruumi regulatsiooni kujundamine (EHDS) - Euroopa Komisjoni algatusel toimub üleeuroopaline ühise terviseandmeruumi põhimõtete ja regulatsiooni väljatöötamine.  Jaanika Merilo ([email protected]) 2022 - 2025
RHK-11 riikliku kasutuselevõtu analüüs - Paralleelselt RHK-11 tõlkimisega tuleks alustada RHK-11 kasutuselevõtu ärianalüüsiga, et selgitada välja, mida RHK-11 kasutuselevõtt tähendab ja osapooltele kaasa toob   2023 - RHK-11 ärianalüüs on tehtud ja selle pealt on võimalik teha vastavaid riiklikke otsuseid
Suunamiste tüüpstandard - Praeguses suunamiste (sh saatekirjade) süsteemis toimivad suunamised eri standardite järgi, mistõttu ei ole võimalik luua ühtset ja selget ülevaadet kõikidele patsiendile vormistatud suunamistest. Sellise ülevaate puudumise tõttu vormistatakse üleliigseid suunamisi, patsient käib tarbetutel uuringutel ja visiitidel. Meie siht on saada põhjalik ülevaade ühtse suunamiste süsteemi loomise takistustest, et panna alus suunamiste süsteemi ümberehitamiseks. Patrick Pihelgas ([email protected]) 2023 - 2024: Viia kõik suunamised (sh saatekirjad) ühtsele standardile, mis võimaldaks neid spetsialistide jaoks tervisejuhtimise töölaual ühe malli järgi kuvada ja anda ülevaate patsiendi liikumistest, planeeritud visiitidest, uuringutest, analüüsidest. 
2023 - I-II kvartal kaardistada ühtse suunamiste süsteemi loomise peamised takistused, saada suunamiste süsteemist helikoptervaade, et saaks otsustada detailanalüüsi vajaduse üle. Vajab haigla esindajatelt sisendi andmist.
2024 - Vastavalt läbiviidud eelanalüüsile (takistuste kaardistusele) esimese detailanalüüsi hankimine. Vajab haigla esindajatelt sisendit.
Tubakatoodete teavituste sisuline automatiseeritud kontroll - Tubakaseadusest tulenevalt tubakatootele ja tubakatootega seonduvale tootele esitatavate nõuete täitmise kontrollimise võimekus on puudulik teavituste suure arvu tõttu (2000 teavitust kuus).  Mikaela Pakosta ([email protected]) I etapp - Kontrollida teavitused täites tubakadirektiivi ja tubakaseaduse nõudeid :toksikoloogilised andmed toodete koostisosade ja neist eralduvate ainete kohta, teave nikotiini doseerimise ja omastamise, tootmisprotsessi,  kapslite/mahutite suuruse, nikotiini sisalduse,  keelatud ainete (maitse ja lõhnaained, kofeiin, tauriin, vitamiinid,  jm ohtlikud ained), sigarettide tõrva sisalduse, vingugaasi sisalduse, värvainete, kasutamise juhiste ja turu-uuringute, aastaste müügimahtude kohta. 
Kõneside lahenduse loomine - Projekt hõlmab kogu SOM haldusala kõneside lahenduse loomist/uuendamist Martin Sepp ([email protected]) veebruar 2022 – juuni 2023
Raseda ravikindlustus TIS andmetelt - Rasedatele ravikindlustuse automaatne loomine, inimene ei peaks esitama tõendit. Neil õigus suuremale HR hüvitisele, mida tuvastame esimeses järjekorras raviarvete pealt. Arved aga laekuvad tihtipeale hilinemisega. Osade rasedate puhul me raviarveid ei saa, kui rasedus on tuvastatud mõne erategija poolt, kes ei ole  tervisekassa lepingupartner Avely Raid-Lelov ([email protected]) 2023-2024: Andmekogus tekib rasedal, kellel muu alusel kindlustus puudub, atomaatselt TIS andmete alusel
2023 - Analüüs on valmis ja ettepanekud muudatusteks esitatud
Meditsiiniline aruanne teise riigi kindlustatule arsti töölaual​ - Arstide töö kiirendamine ja lihtsustamine arstliku läbivaatuse vastuse (Medial Report) dokumendi automatiseerimisega (lisamisega arsti töölauale) Eda Palm ([email protected]) 2023 - analüüs on valmis
2024 - Vorm lisatud arstide töölauale
Kõneside lahenduse loomine - Projekt hõlmab kogu SOM haldusala kõneside lahenduse loomist/uuendamist Martin Sepp ([email protected]) veebruar 2022 – juuni 2023
TTL koostamise automatiseerimine - Tervishoiuteenuste loetelu uue versiooni (sh seletuskirja) koostamine, millega viiakse loetellu menetluste käigus heaks kiidetud muudatused, liigub seniselt mitmekümne osapoole intentsiivset käsitsi tööd nõudvalt mudelilt olulisel määral automatiseeritud mudelile, kus suur osa sisenditest kantakse loetellu automaatselt vastavat infot koondavate digitaalsele lahenduste baasilt ning eelnõu vormistatakse kindlate reeglite alusel automaatselt, suures ulatuses masinloetaval kujul. Tanel Kaju ([email protected]) Lõpptulemusena valmib digitaalne lahendus, mis koondab erinevatest protsessidest vajaliku info ning vormistab selle eelnõuks.
2023 II poolaasta: ideearendus
2024 ärianalüüs ja arendus - Võimaliku lahenduse valideerimine TTO-dega, et see kataks ka nende ootuseid
Tervisekassa partnerportaal - Partnerportaal on ideaalis tulevikus üks keskne koht, kus Tervisekassa(TK) partner saab teostada kõiki TK-ga seotud endale vajalikud toimingud ehk keskne kontaktpunkt, mille kaudu saab andmeid esitada, andmeid pärida ja suhelda. Portaalis saab esitada kõiki erinevaid taotlusi, avaldusi ja vaadata Tervisekassaga seotuid lepinguid, mis antud tervishoiuteenuse osutaja(TTO) vaatest olulised on.  Geitrin Jansen ([email protected]) 2023
RRL 2024 - RRL uuendamine 2024.aastaks kõikidele RRL partneritele (eriarst, ennetus, õendus ja hambaravi) 1. Vajaminevad muudatused rahastamises ja selle arveldamises on kokku lepitud. 2. Leping on lihtne, selge ja üheselt mõistetav. 3. RRL automatiseeritud (lisandväärtus).  Signe Borissov ([email protected]) 2023 - ei vaja ärianalüüsi
2024 Raviarveldamise muudatused võivad vajada arendust
Kliendirahulolu küsimise piloot - Eesmärgiks on töötada välja ühtne tagasiside küsimise põhimõte, metoodika ja tehniline lahendus, mida saab kõikide Tervisekassa teenuste puhul kasutada. Piloteeritakse 3 teenusega ja laiendame järkjärgult mõõdetavate teenuste ringi. Teenused, enim pöördumisi tekitanud teemad 1. TVL teenus 2. Kindlustuse lõppemise teavitused 3. Skriiningu/vaktsineerimise teade  Maris Liitmäe (Maris.Liitmä[email protected]) tagama enda süsteemi vastavuse projekti tulemina saadud muudatusega
Kopsuvähi sõeluuringu rakendamise analüüs - Peamised vajalikud sammud on: -täpsustada, kinnitada sõeluuringu metoodika (sihtrühm ja kaasamine, intervall, erinevate leidude käsitlus jm) - panna paika sõeluuringu korraldus, sh koostada sõeluuringu korraldusjuhend, patsienditeekond - koostada vajalike IT-arenduste lähteülesanne  Maria Suurna 2023
Vaimse tervise veebirakenduse piloot - Psühhoteraapia kättesaadavus Eestis on piiratud. Alternatiivina on võimalik kasutada veebipõhist teraapiat nö vaimse tervise veebirakenduste näol, kuid sellised sekkumised vajavad veel täiendavat uurimist.  Viia läbi innovatsioonifondist rahastatud sihitud hange hankepartneri leidmiseks, kes 1) kohandab  ühe tõenduspõhise vaimse tervise digirakenduse eesti konteksti 2) disainib digiravi vs CBT efektiivsuse võrdlusuuringu 3) leiab tto-dest partnerid 4)koostab uuringu lõpp-raporti  Marko Tähnas (Marko.Tä[email protected]) jaanuar 2022 – detsember 2022
Üleriigiline vereinfosüsteem (ÜVIS) - Üleriigilise uue vereinfosüsteemi arendused. Raamhange on läbi viidud ning hankeleping sõlmimisel, et I etapi tööd teha 2023 aasta jooksul. Teine etapp vajab lisaks haiglatele ka TEHIK poolseid arendustöid. Planeeritud ka õigusruumi muudatused aastaks 2024 (määrus 56, transfusiooni protsessi elektrooniline dokumenteerimine). SA PERH/SA TÜK 2023 I etapp 2024 II etapp
Eesti infotrubestandardile (E-ITS) üleminek - Vajalikud infoturbealased tegevused elutähtsate teenuste osutajatel (ETO-d), et vastata E-ITS standardile. TTOd 2023
Tervisesõnastiku arendamine ja täiendamine - Tervishoiu ja meditsiini valdkonna terminite veebisõnastiku jätkuarendused (mugavusfunktsionaalsuste loomine) ja termini töörühmades kokkulepitud terminitega täiendamine  TAI Tervisesõnastik (https://tervisesonastik.tai.ee/) on kõigile kasutatav

Vastavalt strateegianõukoja sisendile ning juhtkomisjoni otsusele on siin tabelis hinnatud arendusideed antud ajahetkel prioriteetsed ning on saanud kinnituse liikuda ärianalüüsi kohe, kui selleks vabaneb TEHIK ressurssi.  

Projekti nimi ja lühikirjeldus

Vastutaja Ajakava ja oodatav tulemus aasta kaupa
Patsiendi elulõpu tahteavalduse (PET) loomise ja rakendamise võimaldamine läbi Patsiendiportaali - Eesti seadusandluses (VÕS § 767 lg 1) on sätestatud, et enne raviteenuse osutamist otsustusvõimetule patsiendile peab välja selgitama tema tahte. Täna puudub ühtne süsteem, mida usaldaksid nii TTOd kui inimesed ja mis väljendaks otsustusvõimetu patsiendi tahet. Otsustusvõimetu isiku tahe jääb a) välja selgitamata või b) seda asendab lähedaste tahe.   Kersten Kõrge ([email protected]) 2023 - Ootel ärianalüüsiga alustamiseks. 
Kui Patsiendiportaali lisandub võimalus koostada patsiendi elulõpu tahteavaldus, tekib arstidel usaldusväärne ning üheselt mõistetav viis juhinduda otsustusvõimetu patsiendi ravimisel patsiendi tahtest.  
Laboriinfosüsteemi arendus - Hetkel kasutusel olev laboriinfosüsteem (LIS) ei võimalda laborile vajalikku paindlikust ja jääb hätta suurenevate proovide hulgaga (registreerimine on aeganõudev protsess, andmed seadmetest liiguvad LIS aeglaselt, andmete liikumisega esineb tihtipeale probleeme, andmete edastamine arstidele, digilukku on aeglane ja käsitöörikas protsess jms. Kasutusel olev LIS ei ole kasutajasõbralik, ega paindlik ja on keeruline hallata ning sellest tulenevalt on ka suur vigade tekkimise oht (vale sisestamine, andmete mitte kandmine TIS-i vale liigutuse korral jmt).     Janne Pullat ([email protected]) Süsteem muutuks kiiremaks, mugavamaks, paindlikumaks, töökindlamaks, kasutajasõbralikumaks. Labor saaks suurendada töömahtu ja osaleda aktiivsemalt erinevates EU ülestes arendusprojektides (nt WGS andmed, teostatud uuringute aruanded jmt) ja pakkuda paremat tuge eesti haiglatele/laboritele korraliku referentlabori teenuse kaudu. LIS toetaks labori kvaliteedisüsteemi, kus proovide liikumine ning tulemuste jälgitavus oleks ladus ja lihtsasti jälgitav/leitav. Labori töövoos vajalik kvaliteedikontroll ning kasutatavate materjalide jälgimine on dokumenteeritud ja vajalikud andmed hõlpsasti leitavad. 
Teavitus perearsti digitaalsele töölauale - Perearst ei tea, et tema nimistus olevat patsiendile on tehtud kiirabi väljakutse ja et ta on vajanud erakorralist terviseabi. Riigikontrolli aruanne „Erakorraline meditsiin“  23.10.2018, soovitus tervise- ja tööministrile  nr 137 : „Luua 2020.aastaks infotehnoloogiline lahendus, mille abil jõuaks perearsti töölauale igapäevaselt info, millised tema nimistu patsientidest on eelneva päeva jooksul pöördunud EMO-sse või kiirabisse.  Puudub Loodud on infotehnoloogiline lahendus, mille abil jõuab perearsti töölauale igapäevaselt info, millised tema nimistu patsientidest on eelneva päeva jooksul pöördunud kiirabisse.  Lisaks kiirabi visiidist teavitamisele, on perearstidele vajalik nende aktiivne teavitamine ka patsientide EMO visiitidest ning e-konsultatsioonidele suunamise vastustest. Seetõttu peaks loodav tehniline lahendus olema universaalne ja sõltumatu sisendist ning võimaldama tarkvara arendustööde järgmistes etappides lisada kiirabi visiidi infole ka teavituse EMO visiidi, e-konsultatsioonide vastuste jmt kohta.  
E-konsultatsioon õendusteenusel - Õendusteenuste osutajatel ei ole võimalust konsulteerida oma patsientide perearstidega läbi e-konsultatsiooni.  Mari Kalbin ([email protected]) Koostöös osapooltega töötada välja  õendusteenuste osutajatele e-konsultatsiooni tingimused ja sõlmida osapoolte seltsidega vastavad kokkulepped. 
2023 I poolaasta - ärianalüüs. Juriidiliste õiguste saamine õdedele e-konsultatsioone koostada ja vastata. SOM, Terviseamet. Õdede ja proviisorite e-konsultatsiooni võimalused. Uued teenused.
2023 II poolaasta - arendus
EBMEDS otsustustoe (OT) viimine TJT töölauale - Patsiendipõhise otsustustoe laiendamise vajaduse analüüsimisel selgus, et haiglad ei ole patsiendipõhist lahendust kohe kasutusele võtma, kuid soovijatele seda võimaldatakse. Mõistlik OT soovitused teha kättesaadavaks keskseks TIS liideses ehk TJT-l. Ka teised platvormid/ projektid (PerMed geeniandmetel põhinev riskiskoori alusel ravisoovituse kokkuviimine ning TTOni toimetamine; andmevaatur või TJT) ei tohi anda soovitusi, sest ei ole meditsiiniseadmed. Perearstid saavad ravisoovitused kätte juba EBMEDS tarkvara kaudu ja see lahendus on vaja viia nüüd ka eriarstideni kättesaadavaks läbi TJT.  Liis Kruus ([email protected]) Lahenduse eesmärk on vähendada kulutusi ning arendusi iga haigla põhiselt otsustustoe eraldi loomiseks, sest see on väga mahukas. Soovime liita EBMEDS OT soovitused keskse TJT-ga, et need oleksid kättesaadavad nii pere- kui eriarstidele. 
2023 - Ärianalüüs (arendus peale TJT valmimist) 
TIS täiendus - vaktsiinikahju - Vaktsiinikahju taotluste hindamisel saab Ravimiamet lähtuda ainult TISis dokumenteeritud andmetel. Enamusel juhtudest TTO ei märgi epikriisi / ei tekita eraldi epikriisi lisaks immuniseerimistõendile seda, mis õlavarde/reielihassesse patsienti vaktsineeriti. Kui kaebus puudutab ühe jäsemega seotud vaevusi, siis teadmata seda, mis õlavarde/mis jala reielihasesse vaktsiini süstiti, on võimatu hinnangut anda võimaliku põhjusliku seose olemasolu või puudumise kohta.  2023. jaanuarist rakendub vaktsiinikahju seadus ka teistele vaktsiinidele ning sageli tehakse mitut vaktsiini samal ajal erinevasse õlavarde/reielihasesse, siis seda olulisem see teave Ravimiametile hinnangu andmiseks on.  Maia Uusküla (Maia.Uuskü[email protected]) Immuniseerimistõendile on lisatud väljad parem/vasak õlavars / parem/vasak reielihas 
2023 - õigusloome muudatus ja arendused
Haiglaravimid–püsiraviskeem - Tervishoiutöötajatel puudub terviklik ravimiinfo, mis on vajalik parema ravimikvaliteedi ja patsiendiohutuse tagamiseks (nt ravimine koostoime hindamiseks). Arstid eelistavad paberil ravimite ordineerimist digitaalsele ordineerimisele.  Brigitha Kask ([email protected]) Eesmärk on luua uus "püsiraviskeemi" mikroteenus, mille abil on kõigil tervishoiutöötajatel võimalik ravimeid ordineerides saada kompaktne ülevaade patsiendi poolt konkreetsel ajahetkel kasutatavatest ravimitest. 
2023 I poolaasta - ärianalüüs
2023 II poolaasta - arendus
Terviseameti IT-arendus, 5G sagedusload ja taotlused - Lahendamist vajab sagedusloa taotluste kooskõlastusi koondava andmebaasi puudumine. Dokumendid on aja jooksul registreeritud, kuid ei ole kiirelt leitavad ning konkreetse tööülesande täitmisel kulutab ebamõistlikult palju tööaega.   Svante Nõmmik (Svante.Nõ[email protected]) Terviseametil on töö tegemist lihtsustav infosüsteem ning sageduslubade kooskõlastused ja tervisekaitsealased uuringud on koondatud ühtsesse infosüsteemi, mis on seotud objektide asukoha parameetritega. Lisaks on arendatud kliendile iseteenidus portaal, mis aitab teenuspakkujatega suhelda kiiremini ning efektiivsemalt, parandades teenuse kvaliteeti. 
PROM/PREM - Ravikvaliteedi hindamisel rakendatakse peamiselt struktuuri- ja protsessimõõdikuid. Tulemiindikaatoreid on kasutusel vähe ning patsiendi hinnatud tervisetulemit ja teenusekogemust on rakendatud vaid projektipõhiselt (nt insuldi juhtprojektis ja kaugteenuste näidisprojektis) või teenuste põhiselt (nt kaugvastuvõtud), kuid süsteemselt neid Eestis rakendatud ei ole. Andmete kogumiseks ja visualiseerimiseks on kasutatud erinevaid lahendusi, kuid osapoolte tagasiside kohaselt pole tavapärastest infosüsteemidest eraldiseisvad lahendused mugavad.   Elisabeth Kelner ([email protected]) Tervisetulemite ja inimese teenusekogemuse süsteemne mõõtmine ja kasutamine tervisesüsteemis, et rakendada väärtuspõhist tervishoidu. Olemas on tsentraalne ja integreeritud lahendus nende andmete kogumiseks ja visualiseerimiseks. 
Periood 2023-2025
2023 - Tervisekassa visiooni loomine (valida Tervisekassa visiooni arvestades kõige sobivamad lahendused, sh. prioriteetsed raviteekonnad). Arenduskomisjon, innofondi raha taotlemine. Valideerida ideed osapooltega. Ärinõuded välja töötada. Ärianalüüsi tellimine/ tegemine
2024 - Ärianalüüsi valmimine, tehniliste lahenduste arendamine on alanud
EMO andmestandard - Käesolevalt maksab EHK haiglatele EMO teenuse eest teadmata, millise kvaliteediga abi seal osutatakse. 2020 a. muudeti EMO rahastust Maailmapanga Grupi ja Riigikontrolli soovitustest lähtuvalt ning vaja on liikuda edasi täiendavate etappidega. Kuigi on olemas EMO kvaliteediindikaatorid, ei hinnata EM osakondade töö kvaliteeti süsteemselt. Puudub kokkulepe andmete kohta, mis kogutakse ja TISis ei eristu EMO epikriis.   Laura Johanna Tuisk (Laura [email protected]) Koostada-kaasajastada EMOs kogutavate andmete standard (mh vastavalt kvaliteediindikaatoritele), et saaks hinnata ja parandada EM osakondades pakutava abi kvaliteeti inimesele. 
Ravimiameti ravimistatistika analüüsikeskkonna loomine - Ravimiametil (RA) puudub andmeait ja -analüüsikeskkond, mille tulemusena on ravimistatistika ja aruannete tegemine seotud vananenud infosüsteemi (Samtrack) ja mahuka käsitööga  Janne Sepp ([email protected]) Projektiga kaasajastatakse (automatiseeritakse) aruannete ja statistika loomise lahendused ning loobutakse vananenud infosüsteemist 
Mobiilside antennide modelleerimis programm - Käesoleval hetkel kasutatakse raadiosaateseadmete terviseriski hindamisel lihtsustatud meetodit, mis ei ole asjakohane 5G antennide, keerukamate antenni konfiguratsioonide ja radarite tervisekaitsealaste uuringute teostamiseks. Samuti puudub võimalus raadiokiirguse modelleerimiseks ja visualiseerimiseks.  Otsustus kohaks on veel, kas see tuleks teha koos TTJA’ga või MKM-iga.   Svante Nõmmik (Svante.Nõ[email protected]) Soovime valmisprogrammi (nt IXUS), mis võimaldab olukordi keskkonnas visualiseerida, samuti aitab sihtuuringute raames täiendaval analüüsil ja uuritavate objektide kiirguslevikute modelleerimisel. Aitab ka teenuspakkujatega suhelda kiiremini, parandada Terviseameti poolt pakutavat teenust ning optimeerida teenuspõhist lähenemist. 
Ajaleidja - Aegade broneerimine eriarsti juurde on tervishoiusüsteemis keeruline aegade vähesuse tõttu. Kuigi eriarst või perearsti on väljastanud saatekirja, siis vastava aja broneerimine võib olla suurt aega nõudev tegevus (ÜDRi pidev uuendamine, haiglate registratuuridesse helistamine, kõne ootejärjekorras ootamine). Ajaleidja läks töösse 21.03.2022, kuid praeguste andmete põhjal ei saa veel minna II faasi edasi ning tuleb astuda samm tagasi ja teostada kasutajauuringud, mõõdikute töölaua valmimisel analüüsida saadud andmeid ning seejärel teha edasised otsused.  Geitrin Jansen ([email protected]) Vähendada inimese ajakulu ja mure esmaste saatekirjade ja tagasikutsete puhul vastuvõtu aegade broneerimisel ja suurendada tema rahulolu tervishoiusüsteemiga 
2023 ei toimu edasiarendusi, vaid haldus
Ravimiameti laborite infosüsteemi (LIMS) analüüs - RA LIMS on vananenud ja puuduvad labori tööprotsesse toetavad funktsionaalsused . Laborit auditeeritakse regulaarselt erinevate asutuste poolt ja see peab vastama ISO standardile 17025, mis sätestab nõuded ka andmekogule. 2012 aastal viidi läbi LIMSi audit. Leiti, et olemasoleva infosüsteemi täiendamine ei ole otstarbekas ja kaaluda tuleks uue infosüsteemi arendamist.  Reet Rander ([email protected]) Eesmärgiks on arendada uus LIMS, mis toetab labori tööprotsesse ja võimaldab RAi erinevate osakondade efektiivset koostööd. Taaskasutatakse Terviseameti infosüsteemi TALIS disaini ja funktsionaalsusi ning on liidestatud infosüsteemiga Samtrack. 
Ravimiameti  kliendiportaali (RAKP) uuendamine - Ravimiameti klientidele mõeldud iseteeninduskeskkond on aegunud ning vajab uuendamist.   Toomas Silla ([email protected]) Eesmärgiks on arendada kaasaegne iseteenindus keskkond, mis võimaldab vajalikke taotlusi, teatisi ja aruandeid esitada ning toetab RAi ja klientide vahelist informatsiooni vahetamist. RAKP arendamisel plaanitakse võimalikult palju taaskasutada TEIS funktsionaalsusi. 
Haiglaravimid–IV mikroteenus - Süsteravimite ordineerimine haigla infosüsteemis on keeruline ning ajamahukas. Puudub üleriigiline standardiseeritud lahustusjuhend, mida haldaks nt Ravimiamet. Standard peaks olema elektrooniline ja HIS-i integreeritav, et vähendada potentsiaalsete ravivigade arvu, lihtsustades arsti tööd ning eelistada digitaalset ordineerimist.  Brigitha Kask ([email protected]) Eesmärk on luua uus "intravenoossete- ja parenteraalsete ravimite kasutamise" mikroteenus, mille aluseks on standardiseeritud lahustamisjuhend ning mida hallatakse (sh uuendatakse/muudetakse) tsentraalselt 
Kriminaalses joobes juhi automaatne tervisetõendi peatumine tervise infosüsteemis - Mootorsõiduki kriminaalses joobes juhtimise süüteo teoimepanek ei mõjuta tervisetõendi kehtivust ning info süüteo toimepanemisest ja juhtimisõiguse peatamise põhjustest ei jõua tervishoiusüsteemi. Samas on mootorsõiduki juhile tervisetõendi andmise tingimus kehtiva VV määruse kohaselt, et isikul ei oleks alkoholisõltuvust ja võimetust hoiduda juhtimisest alkoholijoobes.  Brigitta Õunmaa (Brigitta.Õ[email protected]) Tervishoiutöötajatel on ülevaade patsiendi terviseprobleemidest mille olemasolu võib olla vastuolus tervisetõendi omamisega ning mille ravimata jätmine võib põhjustada uue kuriteo sooritamist.  
Toote määratlemise krati prototüüp - RA-l puudub toote määratlemisega seotud andmete haldamise infosüsteem ja vajalikud tööriistad. Sellest tulenevalt on määratlemise protsess ebaefektiivne ning pikemas perspektiivis ka ebaturvaline  Evelin Saar ([email protected]) Projekti eesmärgiks on luua masinnägemisel põhinev toote määratlemise tööriist, mis aitab määratlemise protsessi automatiseerida 
S1 taotlemine riigiportaalis - Viime S1 taotlemise elektroonseks turvalisse riigiportaali www.eesti.ee. Lähetatud töötaja nn sündmusteenuse täiendamine. Kui lähetatud töötajal on olemas vorm A1 (väljastab SKA), mille ta on taotlenud riigiportaalist, siis tal on võimalik ka samas kohas koheselt Tõendi taotlemine on rollipõhine (abistavad selgitused ja täitmiseks kerkivad õiged väljad), sisestatud infot saab taaskasutada, seome EESSI platvormi RINAGA ja A1 olemasoluga.  taotleda S1 vormi, mis tagab talle teises EL liikmesriigis ravikindlustuse.  Eda Palm ([email protected]) jaanuar 2023 – detsember 2023
2023 - liikuda vähemalt ärianalüüsi 
Uuele Pildipangale üleminek - Täiendused haiglate infosüsteemides seoses uue PAKS süsteemi kasutusele võtmisega Pildipangas. SA Eesti Tervishoiu Pildipank 2023

Kui arendusideele vabaneb TEHIK toetav ressurss, liigub see ärianalüüsi faasi, kus on fookuses võimalikult detailselt tuleviku protsesside kokkuleppimine, sh digilahenduse kuvade ja andmevahetuse kokkuleppimine ning prototüüpimine. Tulemuseks on vastused küsimustele, milline näeb täpselt välja loodav digilahendus ning mida täpselt iga osapool digilahenduses teeb (sh milliseid andmeid vahetab). 2023. aastal on veel teatud tegevused, mis tulevad üle 2022. aastast ning mis ei läbinud arendusideede etappi. 

Projekti nimi ja lühikirjeldus Vastutaja Ajakava ja oodatav tulemus aasta kaupa
Eluanamnees - Erinevad spetsialistid koguvad patsientidelt olulist elulist teavet, mis loob konteksti nende terviseseisundi mõistmiseks, ning dokumenteerivad selle iga kord uuesti. Suures osas on tegemist muutumatu või harva muutuva infoga, mille pärimine võib olla patsiendile ebamugav, võtab ebaproportsionaalselt palju aega, vähendades seega sisulisema töö aega.  Patrick Pihelgas ([email protected]) Eluanamneesi mikroteenus võimaldab kõikidel spetsialistidel koguda ühiselt vajalikku eluanamneesi infot struktureeritult ühte kohta ning täiendada vastavalt vajadusele. See tähendab, et patsient ei pea igal visiidil sama juttu rääkima, on võimalik tegeleda sisulisema tööga. 
2023 - II kvartal ärianalüüs
2024 esimese osa arendus
Ligipääsude süsteem - Tänane tervise infosüsteemi (TIS) ligipääsude süsteem on takistuseks moodsate teenuste loomisel ning kõigi osapoolte kaasamiseks tervise infosüsteemi abil inimeste tervise toetamisse. Taavi Annus ([email protected]) Võimaldada ligipääse tervise infosüsteemis olevatele andmetele ja nende sisestamiseks rollipõhiselt ning paindlikumalt kui see täna on võimalik.
TIS andmete edastuse õigus iseseisavalt tegutsevatele tervishoiuspetsialistidele - Füsioterapeudid, logopeedid ja kliinilised psühholoogid näevad TIS-is küll patsiendi andmeid, kuid ei saa andmeid (ravi kokkuvõtted, saatekirja vastused) TIS-i saata, mistõttu kasutatakse perearstiga suhtlemisel e-posti. Seadusemuudatus (600 SE) võrdsustas spetsialistid 01.10.2023 tervishoiutöötajatega ning andmete TIS-i edastamise õigus laieneb ka neile. Vootele Veldre ([email protected]) Laiemalt on lahendus oluline komponent kliinilistele psühholoogidele, logopeedidele ja füsioterapeutidele iseseisva tegutsemisõiguse andmisel. Lahendus võimaldab esmatasandit toetavatele spetsialistide äriühingutele anda iseseisvalt tegutsevate teenuseosutajate staatus, et Haigekassa saaks hakata nendega sõlmima ravi rahastamiseks otselepinguid. Kitsamalt on lahendus vajalik praktika kooskõlla viimiseks muutuva õigusega ja patsiendi andmeid puudutava infovahetuse täielikult TIS-i viimine.
2023 - I kvartal ärianalüüs; II kvartal arendus
Tervishoiuteenuste dokumenteerimisloogika uuendamine - Tänane dokumendipõhine tervisejuhtumi lõpus kokkuvõtete jagamise dokumenteerimise loogika ei vasta enam tervisesüsteemi vajadustele. Kuna patsiendid liiguvad, ei jõua info õigel ajal õigete osapoolteni, mistõttu tehakse dubleerivaid analüüse, inimesed esitavad samu terviseandmeid korduvalt, mis tekitab andmeliiasust ja tervishoiuressursside raiskamist. Korduvate patsiendi ütluspõhistele andmetele tuginemine olukorras, kus spetsialisti poolt loodud samad andmed on juba olemas, tekitab asjatut riski ka ravikvaliteedile. Karin Rääsk (Karin.Rää[email protected]) Luua kokkulepped ja tehnilised eeldused teenuse dokumenteerimiseks tihedamini, sagedamini, väiksemas andmekoosseisus ja vajadustele vastavalt. Täiendus 08.03: Teenuste arendamise toetamiseks uutel andmevahetuspõhimõtetel on loodud infomudelid ning lepitud kokku tervise valdkonna ühtsed loendid (tervishoiuteenused, asutuse tüüp, teenuseosutaja kvalifikatsioon, patsiendiga seose tüüp) ja nende kasutamine EEBases.
2023. a jooksul on esimesed uutel andmevahetuse alustel põhinevad teenused saanud toe infomudelite näol (patsiendiindeks, ravimiskeem) ning loodud on TIS alusprofiilide infomudelid. Loodud on protsessijuhend infomudelite koostamiseks ning sõnastatud teenuste äriomanike kaasumise vajadus ja ajakava teenuste ärianalüüsifaasis. 
Tervisevaldkonna rakenduste andmejälgija logikirjete ühtlustamine - Tervisevaldkonna rakenduste andmejälgija logikirjed vajavad ühtlustamist  Kristiina Kauer ([email protected]) Eesmärk on vähendada TEHIK-usse, TTO-desse, AKI-sse tulevaid pöördumisi TIS logikirjete korrastamise abil.
Ühtlustame:  
-Patsiendiportaalis kuvatava info  
-Eesti.ee andmejälgijas kuvatava info 
2023 II-III kvartal ärianalüüs (sisendi saamine peamiselt SOMilt); III-IV kvartal arendus 
Töötamise registri (TÖR) liidestus MEDRE infosüsteemiga - Hetkel on tervishoiukorralduse infosüsteemil (MEDRE) võimalik töötamise registri vahendusel pärida ainult töölepingu alusel tööle võetud töötajate andmeid.   Kaidy Teppe ([email protected]) Töötamise registri vahendusel on võimalik pärida Terviseametil kõikide VÕS lepingu liikide kohta teavet.   
2023:  Arendus juuniks 
Uue põlvkonna tervise infosüsteem – Tervise ökosüsteemis vajalike FHIR klient-teenuste analüüs - Puudub ülevaade tervishoiuasutuste tehnoloogilisest võimekusest juurutada FHIR teenuseid Viljar Pallo ([email protected]) Tagada parem ülevaade tervisevaldkonna ökosüsteemi vaates võimalikest probleemkohtadest ja neid adresseerivatest potentsiaalsetest lahendustest, mis aitavad sündmuspõhise andmevahetuse raames kaasa parema koostalitusvõime saavutamisele
2023 - I-KV lähteülesande kirjeldamine (sisend ärianalüüsi TTOdelt) ; II-III KV ärianalüüs
Teavitused ja meeldetuletused patsiendiportaalis - Patsiendiportaali analüüsist tulenes, et lõppkasutajate ootus on, et PP saadaks teavitusi ja meeldetuletusi erinevate tervist puudutavate tegevuste osas.  Evgeni Nikolaevski ([email protected]) Arendatud on funktsionaalsus, kus PP saadab inimesele vastavalt tema valitud kanalitesse (SMS; e-post) teavitusi ja meeldetuletusi (nt uue saatekirja kirjutamine, millest saab liikuda otse digiregistratuuri; teavitus uue retsepti või ravimiskeemi uuenduse kohta, millest saaks liikuda ravimite lehele; teavitus retsepti aegumise/pikendamise/väljaostmise kohta; teavitus uue analüüsitulemuse kohta; vastuvõtuaja meeldetuletus; sõeluuringu meeldetuletus jms) 
2023 - Analüüs II-III kvartal, arendus IV kvartal. Ootused 2023 - haiglate vaates sisend ärianalüüsi (ootused milliseid teavitusi peaks terviseportaal elanikonnale edastama)
Patsiendikindlustuse ja -ohutuse süsteemi toetavad IKT arendused -TEHIK-RES-IKT - patsiendikindlustus (TTO kohustuslik vastutuskindlustus) hetkel Eestis puudub, patsiendiohutuse süsteem vananenud ja ebaühtlane  Kerstin-Gertrud Kärblane (Kerstin-Gertrud.Kä[email protected]) patsiendikindlustuse süsteemi loomine välditava kahju hüvitamiseks ja patsiendiohutuse suurendamine ebavajaliku kahju tekkimise vähendamiseks tervishoiusüsteemis. Toetavate IKT lahenduste arendamine süsteemi toimimise tagamiseks.  
2023:  I-II kvartal ärianalüüs; I-IV kvartal arendus . Oodatakse sisendit TTOdelt ärianalüüsi
Tervisejuhtimise töölaud (TJT) - Patsientidega tegelevad spetsialistid ei tegutse piisaval määral ühtses inforuumis, struktureeritud terviseandmete kättesaamine on tülikas ja aeganõudev. Heade lahenduste juurutamine käib TTO infosüsteemide arendajatele üle jõu. Patrick Pihelgas ([email protected]) Toome kõik patsiendiga tegelevad spetsialistid ühtsesse inforuumi, kus terviseandmeid kuvada, sisestada ja erialade vahel efektiivselt vahetada, seejuures keskse lahenduse kaudu, vältimaks liigset arenduskoormust TTO infosüsteemide arendajatele.
2023 - I etapi tulemused III kvartal, Andmevaaturi komponentide TJT-sse ületoomise töömahu analüüs IV kvartal. 2023 Andmevaaturi / Tervisejuhtimise töölaua mugavalt ja nähtavalt kättesaadavaks tegemine TTO infosüsteemides.
2024 - Sisendi andmine edasistes analüüsides.
Infomudelite mudeldamise töövahendi tehniline analüüs + arendustööd - Tänasest lahendusest on puudu keskne andmestiku mudel, mis oleks sõltumatu kasutatavast andmevahetusstandardist ja kirjeldaks vaid äriloogiliselt, milliseid andmeid erinevate tervise andmete kogumiseks ja dokumenteerimiseks tuleb kaardistada. Lisaks infomudelite loomisele on vajalik nende haldamiseks ja avaldamiseks võtta kasutusele jätkusuutlik töövahend ja/või olemasolevate alliksüsteemidega. Kerli Linna ([email protected]) Lisaks loodavatele sisuloome töörühmadele on eesmärk arendada/soetada töövahend, mis hõlbustaks töörühmaga koostöös loodud infomudelite visualiseerimist, haldamist ning avaldamist. Lahendus võimaldab meil tagada tervise valdkonna ülese alusandmete standardiseerituse ning selle kättesaadavuse kõigile osapooltele. Ühtsete tervise valdkonna infomudelite ühtsel kujul loomine ja avaldamine on aluseks koostalitlusvõimelistele andmetele juba andmete allikas (mitte ainult TISiga andmevahetusel).
2023- I-III kvartal ärianalüüs; IV kvartal arendus
Terviseameti välisveebi üle tõstmine VP2 platvormile - Terviseameti väliveeb on vananenud ja kaotab TEHIKu-poolse tehnilise toe, samuti ei tehta vanale veebile enam suuremahulisi arendusi. TEHIKu-poolne tähtaeg Terviseameti uuele veebile üleviimiseks on november 2023.  Triin Vasli ([email protected]) VP2-le üleminek võimaldab kuvada Terviseameti sisu kaasaegselt ning sihtrühmast lähtuvalt. Samuti tagab see lehe jätkusuutliku toimimise ja järjepideva tehnilise toe.  
2023 - Arendus peab olema teostatud november
Klassifikaatorite/loendite haldusmooduli tehniline analüüs ja arendustööd - Tervise infosüsteemi andmevahetuses kasutatavad klassifikaatorid ning koodiloendid on täna enamuses avaldatud Publitseerimiskeskuses. Tänane haldusprotsess on keeruline ja ajakulukas, kuna loendite haldamine on lahendatud käsitööna Exceli failides ning puudub ka korralik alusmaterjali säilitamise keskkond.  Kerli Linna ([email protected]) Luuakse klassifikaatorite haldusmoodul, mis võimaldab loendite kirjeldamist, loomist, muutmist ja versioneerimist. Samuti klassifikaatorite ja koodiloendite metaandmete end nn passi haldust, seostamist kasutuskohadega ning teiste loenditega. Hallata üleminekutabeleid, mis toetavad tugevamalt versioonide muudatusi arendajatele. Samuti võimaldada klassifikaatorite ja koodiloendite masinmõistetav automaatne kättesaadavus lõppkasutajatele. Lisaks on plaanitav lahendus mõeldud kasutamiseks laiemalt sotsiaalministeeriumi haldusala terminoloogiate haldamiseks.
2023 -I - II kvartal ärianalüüs;  III-IV kvartal arendus
Kodulähedased analüüsid - Eestis ravi pakkumisel on nii füüsilised kui infotehnoloogilised piirangud, millega peab inimene siiani leppima ja isiklikud soovid/vajadused ei ole aktuaalsed. Selleks ,et inimene ei oleks nii sõltuv teenusepakkuja piiridest on üheks võimaluseks anda inimesele  vabadus kasutada kontaktvastuvõtu asemel kaugvastuvõttu või valida teenusepakkuja, kelle juures oleks võimalik raviks/ennetuseks määratud analüüside tarbeks proovimaterjali jätta. Aastal 2022 on Eestis kasutusel 5 või enamat HISi, mille koostalitusvõime on nullilähedane ning tekib killustatus inimese terviseinfo edastamises ja haldamises. Projekti eesmärk on luua inimesele võimalus anda analüüsi tarbeks proovimaterjali temale sobivas kohas. Annika Priilinn ([email protected]) Kodulähedaste analüüside projekt toob inimesele proovimaterjaliandmise võimaluse kodule lähemale ja sõltumatuks teenusepakkujast. Antud projektil on järgmiseks aastaks kaks eesmärki 1) Ravikvaliteedi parendamise jaoks ühtsete kvaliteedinõuete väljatöötamine proovimaterjalivõtmisele, säilitamisele, edastamisele ja teostamisele
2) Teenuse tehniline arendus, mis võimaldab tellida laborianalüüse esimeses etapis TJT kaudu ja teises etapis HIS kaudu, selliselt, et tellimuste info oleks nähtav teistele osapooltele.
2023 - I poolaasta mõju- ja tehniline analüüs, tellimusstandardi loomine, II poolaasta tehnilise analüüsi tulemusena arenduse lähteülesande koostamine
Nõusolekuteenusega liidestumiseks vajalike nõuete kokkuleppimine - Digilahenduste teejuhi aruteludest selgus, et kuna terviseandmed on tundlikud andmed, siis riikliku nõusoleku teenusega liitumiseks on vaja jõuda kokkuleppele, mis olukordades ja millistel tingimustel on võimalik rakendustel kesk-süsteemiga andmeid vahetada. Vajalik on sõlmida kogu sektoris kokkulepped hindamise ulatuse, eesmärgi ja korralduse osas. Sama seisukohani jõudis ka EY 05.02.2021 nõusolekuteenuse analüüs.  Katre Trofimov ([email protected]) Nõusolekuteenusele üleminekuks on olemas süsteem, kuidas lahendusi hinnata ning 2023. a jooksul on kogu sektoris kokkulepped sõlmitud hindamise ulatuse, eesmärgi ja korralduse osas. 
2023 - vajadusel sisend analüüsi
Mürgistusteabekeskuse ja Medre infosüsteemi andmete liidestamine andmelaoga ning andme analüüsi võimekuse tõstmine - Andmed on killustunud erinevate infosüsteemide ja tabelite (Excel) vahel. Peamisteks kitsaskohtadeks suur käsitöö osakaal ja andmeanalüüsi vähene võimekus.  Eteri Demus ([email protected]) Andmelao projekti oodatavaks tulemiks on Terviseameti analüüsivõimekuse suurendamine, mis tagatakse andmekvaliteedi parandamise ning analüüsiprotsesside kiirendamise ja tõhustamise kaudu. Projekti üheks tulemiks on ka analüüsist tulenevatele kitsaskohtadele juhtide tähelepanu juhtimine ning seeläbi juhtimisotsuste langetamisele kaasa aitamine. Tegemist on protsessi innovatsiooniga, mille käigus muudetakse andmeanalüüs ning visualiseerimine senisest efektiivsemaks, seda eelkõige läbi aruannete koostamise ning automaatse aruandlusega. 
2023 - I poolaasta ärianalüüs; II poolaasta arendus 
Tervisestatistika andmekogumisel uuele metoodikale üleminek - Tervisestatistilisi andmeid kogutakse hetkel agregeeritud aruannetega andmete kogumisplatvormi A-veeb kaudu. Eesmärk on vähendada TTOde andmete esitamise koormust ning võtta kasutusele maksimaalselt tervise infosüsteemi individuaalsed andmed. Senine agregeeritud andmete kogumise platvorm A-veeb suletakse.   Jane Idavain ([email protected]) Individuaalandmete põhjal statistika tegemine; kiirem info andmetarbijatele ning sisend rahvastiku tervise arengukava programmide hindamisse.  
2023 - Teemade kaupa. Sisend ärianalüüsi. Aasta lõpus ärianalüüsi valmimine. Ühe teema rakendamine 2023 a lõpuks - 2024 a esimesel pool aastal.
2024 - Valmisolevate teemade arendus
TA NHL labori laoprogramm - TA NHL laboris puudub laoprogramm. Saabuvaid reagente ja materjale tellitakse ja hallatakse (registreeritakse, kontrollitakse) manuaalselt. Tellitava kauba kogus kogu aeg suureneb ja info (sh lao seisu ja säilimisaja „kukkumiseks“) haldamiseks ei ole programmi. Käsitöö suur hulk võimaldab tellimise ja mahakandmisega seotud probleemidel tekkida.  Marliin Koolmeister ([email protected]) Võtta kasutusele TA NHL laoprogramm, mille abil saab vähendada manuaalse töö hulka ja see läbi vähendada vigade arvu.  Lihtsustada materjalide ja tarvikute tellimist, kauba saabumise ja haldamise infot ning suhtlust tarnijatega.  
Automaatse sisu generaatorite tehniline analüüs + arendustööd - Täna on andmekorraldustalitusel palju käsitööd vajavad lahendused. Kõik juurutusjuhendid, juhendid, kasutajajuhendid ja muu vajalik info kirjutatakse käsitsi erinevatesse failidesse, neid ajakohastatakse, muudetakse ning siis tekib uus fail. Selliste failide haldus ja ajaloo säilimise vajadusest tulenevalt on keerukas.  Kerli Linna ([email protected]) Loodav tehnilise lahendus peaks elimineerima suures osas dubleeriva, käsitsi tegemise vajaduse ning genereerima metaandmestiku põhjal juhendi, etteantud vormiga.
2023 - I- III kvartal ärianalüüs; II - IV kvartal arendus
Ravimiameti  infosüsteemi  Samtrack uuendamine, II  etapp - Ravimiameti (RA) menetluste infosüsteem Samtrack on vananenud  Marko Tiisler ([email protected]) Infosüsteemi Samtrack uuendamise II etapis on eesmärgiks luua moodul, mis toetab müügiloata ravimite ja eriluba nõudvate kaupade menetlemise äriprotsesse 
2023 - I-II kvartal SF vahendid; III kvartal hange; III kvartal analüüs ja arendus 
Tubakatoodete teavituste sisuline automatiseeritud kontroll - Tubakaseadusest tulenevalt tubakatootele ja tubakatootega seonduvale tootele esitatavate nõuete täitmise kontrollimise võimekus on puudulik teavituste suure arvu tõttu (2000 teavitust kuus).  Mikaela Pakosta ([email protected]) Kontrollida teavitused täites tubakadirektiivi ja tubakaseaduse nõudeid :toksikoloogilised andmed toodete koostisosade ja neist eralduvate ainete kohta, teave nikotiini doseerimise ja omastamise, tootmisprotsessi,  kapslite/mahutite suuruse, nikotiini sisalduse,  keelatud ainete (maitse ja lõhnaained, kofeiin, tauriin, vitamiinid,  jm ohtlikud ained), sigarettide tõrva sisalduse, vingugaasi sisalduse, värvainete, kasutamise juhiste ja turu-uuringute, aastaste müügimahtude kohta. 
2023 - Projekti I etapp. Liskas konrtoolile koostisosade välljatoomine kodulehele vastavalt tubakaseadusele.
Unikaalsete identifikaatorite haldusliidese tehniline analüüs + arendustööd - Tänases CDA standardi kasutamise üheks eelduseks on OIDide kasutamine unikaalsete identifikaatorite defineerimiseks. OIDid on kasutusel nii HL7 V3 toimingusõnumistes kui ka CDA-des selleks, et identifitseerida teatud elemente ning tagada väärtuste üleriigiline ja ka seeläbi ülemaailmne unikaalsus, seeläbi seoses FHIR teenuste kasutuselevõtuga on kasutusele tulemas unikaalsed identifikaatorid URL-id. OIDide haldus toimub täna Publitseerimiskeskuses selleks loodud haldusvahendis, mis on täielikult vananenud tehnoloogial ning pärandteenus. Lisaks ei ole tänane haldusliides kasutajasõbralik ega sisalda kogu vajalikku andmestikku OID kohta. Kerli Linna ([email protected]) Luuakse tänapäevasel tehnoloogial põhinev haldusliides, mis võimaldab OID/URIsid luua, muuta ja hallata. Iga TTO saab hallata määratud harus enda objekte  ning andmekorraldusanalüütik ei unusta uute teenuste juurde luua ka uut unikaalset identifikaatorit. Unikaalsed identifikaatorid (OID-d ja URL-d) on paremini kirjeldatud ja paremini arendajatele kättesaadavad ning haldusliides on näha ka kasutuskohad. Pärandteenuse Publitseerimiskeskus saab sulgeda.
2023 - I kvartal  tehnilise lahenduse analüüs; II - III kvartal ärisisendi ja ärianalüüsi põhjal arendus; IV kvartal kolimine. TTOde OID haldurite sisendit uuele OID halduslahendusele
MTK kodulehe 16662.ee uuendamine - Loodud süsteem ja kasutuskeskkond vajavad kaasajastamist, sest olemasolev kodulehekülg on loodud keerukale platvormile ning info täiendamine ja artiklite, kiirete uudiste ülespanek on raskendatud, keskuse digitaalne efektiivsus jääb ajale jalgu. Lisaks ei piisa olemasolevast kriisiolukordades info tagamiseks.  Mare Oder ([email protected]) kodulehe töökeskkond muutub loogiliseks, olemasolevat pinda kasutatakse otstarbekamalt, paraneb loetavus ja info jagamine õnnestub mugavalt, vähemate klikkidega. 
2023 - I poolaasta ärianalüüs + hange;  II poolaasta arendus 
Hinnakokkulepperavimite järelevalve krati rakendamine - Hinnakokkulepperavimite puudumine apteegis tähendab inimestele aastas lisakulu kuni 2,7 miljonit eurot. Hinnakokkulepperavimite olemasolu kontrollimiseks viivad RA`i inspektorid apteekides kohapeal läbi inspektsioone, mis on väga ressursimahukad. RA puuduvad andmeanalüüsil põhinevad tööriistad tuvastamaks kõige tõenäolisemad rikkujad, et suunata inspektsioonid nendesse apteekidesse  Liis Prii ([email protected]) Projektiga luuakse andmeanalüüsi keskkond, mis võimaldab RAi inspektoritel läbi viia inspektsioonieelse riskianalüüsi ja leida need ravimid ning apteegid, kus rikkumise tõenäosus on kõige suurem 
2023 - I-II kvartal SF vahendite hankimine;  II kvartal hange;  III kvartal analüüs ja arendus 
Patsiendi üldandmete ühine patsiendiindeks - Uuenduse eesmärk on, et patsiendi üldandmeid uuendataks ja vahetataks kõigi tervise infosüsteemi kasutajate vahel (sh perearstide infosüsteemidega). See võimaldaks jõuda olukorda, kus kõigil teenuseosutajatel on ühtsed ja kõige viimased üldandmed patsiendi kohta (nt ei oleks kontaktisikutena infosüsteemis inimeste eelmised elukaaslased, jne). Analüüsi käigus kaalutakse läbi erinevad teenuse ülesehituse aspektid (sh toimepidevus internetiühenduse kadumisel, andmekaitsest tulenevad nõuded, jne). Katre Trofimov ([email protected]) Juuni 2022 – Juuni 2023
Ravimiregistrisse ravimite saadavuse ja hinnainfo lisamine - Ravimiregistrisse ravimite saadavuse ja hinnainfo lisamise arenduseks vajalik analüüs Toomas Silla ([email protected]) Jaanuar 2022 – detsember 2022.
2023 - Vajab arendust apteekide tarkvarades. Puuduvad vahendid/võimalused selle toetamiseks.
NAKIS andmevoogude uuendamine - NAKISega seotud andmevoogude analüüs sisendiks NAKIS ärianalüüsi Jevgenia Epštein (Jevgenia.Epš[email protected]) 2023 - Aasta lõpus ärianalüüsi valmimine, sisendi andmine edasistes analüüsides
2024 - Arendusetappide tagasisidestamine
Serialiseerija/Deserialiseerija - Tervise infosüsteemi dokumendipõhine andmeolem struktureerida võimalikult suures mahus relatsioonilise andmebaasi kujule, mis võimaldab hiljem andmeid lihtsamalt ning kiiremalt töödelda vajalike andmepäringute andmelettidele vastavaks. Kristjan Kolde ([email protected]) September 2022 – aprill 2024
Pikkade tekstide formaliseerija - Lahenduse loomine, mis võimaldab otsida tekstist tähenduslikke andmeid (ravimid, diagnoosid, isikute nimed, aadressid, telefonide numbrid, isikukoodid, kuupäevad jne.) ja tõsta need lahti andmeväljadesse, võimaldamaks Tervise Infosüsteemi andmestiku senist efektiivsemat kasutust Kristjan Kolde ([email protected]) juuni 2023 – aprill 2024
FHIR põhiste andmete laadimine TIS andmelattu - Analüüs ja arendustööd võimaldamaks TIS andmelattu laadida ka FHIR põhiseid andmeid Kristjan Kolde ([email protected]) Algus jaanuar 2023
Laste tervise andmevoogude kirjeldamine - Laste tervisejälgimisega seotud tervishoiuteenuste andmevoogude kirjeldamine eesmärgiga muuta laste tervise jälgimisega seotud teenuseid efektiivsemaks. Eleri Lapp ([email protected])  
NAKIS ärianalüüs - TO-BE tööprotsesside kokku leppimiseks seotud osapooltega mitmed töötoad. Töötubade tulem vormistatakse TO-BE tööprotsesside näol. Lisaks tekivad arendusettepanekud tulevikus vajaminevate infosüsteemide/lahenduste jaoks. Jevgenia Epštein (Jevgenia.Epš[email protected]) jaanuar 2022 – detsember 2022
2023 - Sisendi andmine edasistes analüüsides
Uue põlvkonna Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA) analüüs - rMSA andmekogu tänapäevastamiseks vajaliku analüüsi läbi viimine, et edasi liikuda arendusetappi Tagne Ratassepp ([email protected]) jaanuar 2022 – detsember 2022
Arsti õiendi integratsioon - Eesmärk on tekitada arstile võimalus otse läbi oma töölaua edastada õiend Haigekassale  turvalist ning mugavat kanalit pidi (Õiend tuleb saata, kui TVL on juba tööandja poolt kinnitatud või hüvitis makstud ning arst soovib andmeid muuta).  Sellega väheneb arstide poolt e-postiga saadetavate dokumentide arv, mille tulemusel omakorda väheneb ka TVL menetlejate käsitsi töömaht. Lea Kalda ([email protected]) 2023
Tööandja tõendite ja õiendite esitamine riigiportaalis - Eesmärk on tekitada tööandjale võimalus otse läbi riigiportaali edastada tõendeid (inimesel mitu tööandjat/lisa välismaa töövõimetuslehele) ning õiendeid (andmete parandused) turvalist kanalit pidi. Sellega väheneb tööandjate poolt e-postiga saadetavate dokumentide arv, mille tulemusel omakorda väheneb ka TVL menetlejate käsitsi töömaht. Lea Kalda ([email protected]) 2023
TVH teenuse SAP CRM komponendi asendamine - Töövõimetushüvitise lahenduse automatiseerimine, käsitöö vahendamine. Analüüsi käigus töötatakse välja kliendile kiiremad protsessid. Lea Kalda ([email protected]) 2023
TTL menetlusprotsessi parendamine - Eesmärgiks on TTL-i muutmise protsess viia ühtesesse digitaalsesse keskkonda, kuhu kõik osapooled saavad vajalikul ajahetkel oma sisendi anda, vajaliku info lihtsasti leida ja menetluse protsessiga jooksvalt kursis olla. Brigitha Kask ([email protected]) 2023
Lepingute automatiseerimine - Lepingute automatiseerimise eesmärk on vähendada lepingute loomisel tehtavat käsitööd ning automatiseerida menetlusprotsessi. Projekt adresseerib eriarstiabi, hambaravi, hooldekodude õendusteenuse, koolitervishoiu ja kiirabi lepinguid ja nende muudatusi. Kadi Krull ([email protected]) 2023
Haiglaravimid–Medflow - Hetkel on erinevates raviasutustes kasutusel erinevad haiglasisesed ravimite ordineerimise infosüsteemid, kuid erinevad on ka protsessid ja dokumenteerimise põhimõtted ning praktikad. Suur osa ravimite dokumentatsioonist on paberkandjal ja infot dubleeritakse. Patsiendi anamnees ning tema kehtiva ravimiskeemi ülevaade ei ole kiirelt ja kergelt leitav. Kõik andmed haiglas patsiendile määratud ja manustatud ravimitest ei liigu erinevate raviasutuste vahel ning terviklik ülevaade puudub ka riiklikul tasandil (TEHIKul, Haigekassal) Brigitha Kask ([email protected]) Eesmärk on luua uus "medflow" mikroteenus haiglaravimite määramise/manustamise info liigutamiseks (haiglatest TIS-i), mis põhineb rahvusvahelistel loenditel/klassifikaatoritel ning kus andmevahetus toimub sündmuspõhiselt (FHIR standardil)
2023 - I poolaasta FHIR andmevahetuse eelduste loomine; II poolaasta arendus
Farmakogeneetika teenuse sihtrühma moodustamine - PerMed projektis on üheks kahest 2023 rakenduvast teenusest farmakogeneetika, et anda arstile retsepti väljakirjutamisel meeldetuletus, kui väljakirjutatava ravimi toime on mõjutatud farmakogeneetilise koosmõju tõttu. Esialgu on vaja hinnata depressiooni ja SVH ravimite fookuses, kas teenus on kulutõhus ning kui tulemuse alustel otsustatakse teenuse arendamisega jätkata on vajalik teenuse töölerakendamiseks leida farmakogeneetika teenuse sihtrühm, kellele teenust pakkuma hakata.  Getter Hark ([email protected]) Idee on vajalik farmakogeneetika teenuse sihtrühma leidmiseks. Retseptikeskusesse või andmelattu tuleb lisada uus päring, mis käivitub kokkulepitud aja tagant ja leiab isikud, kellele on määratud depressiooni või SVH ravimeid. RK edastab isikute andmed TISi, kus toimub päringu rikastamine TISi andmetega. 
ÜDR - rinnavähi sõeluuringu kutsed - Rinnavähi sõeluuringutele broneerimise võimaluse loomine üleriigilises digiregistratuuris. Rinnavähi sõeluuringu hõlmatuse kasv läbi mugava digiregistreerimise. Rinnavähi sõeluuringule saab registreerida mugavalt Digilukku(tulevasse Terviseportaali) sisse logides ning sõeluuringu kutsele vajutades, mis suunab inimese otse Digiregistratuuri, mis kuvab vähemalt 80% erinevate teenuseosutajate aegu. Geitrin Jansen ([email protected]) 2023 - TTOde arendused, et rinnavähi sõeluuringu ajad oleksid nähtaval ÜDRis
Riigihanke (ARV) ravimid retseptikeskusesse - Mitmeid olulisi retseptiravimeid soetatakse patsientidele riigihangete korras, sh antiretroviirusravimid (ARV). Sellised ravimid tarnitakse Eestisse jõudmisel haiglatesse, kust need vastuvõtu käigus patsientidele koju kaasa antakse. Ravimite määramise info on hetkel paberkandjal ning antud ravimitele digiretsepti ei koostata. Antud projekti suur eesmärk on ARV ravimite määramine digitaliseerida luues retseptikeskusesse uus digiretsepti liik nimega "Riigihanke ravimi (RR) reptsept" . Brigitha Kask ([email protected]) 2023 uus ARV retsepti liik loodud ja kasutatakse
Terminoloogiaserver - Terminoloogiaserver on mõeldud avaldatud loendite/terminoloogiate masinmõistetaval kujul avaldamine ning jagamiseks/valideerimiseks.  Kerli Linna ([email protected]) 2023 - 2024: Terminoloogiaserveris on kasutusel ning seal on avaldatud tervise valdkonna loendid/terminoloogiad. Tervishoiuteenuste osutajate infosüsteemid on terminoloogiaserveriga liidestunud
Ootused 2024 - TTOde infosüsteemid pärivad terminoloogiaserverist avaldatud loendid/terminoloogiad ning TTOde esindajad valideerivad/ teavad terminoloogiaserveris olevat sisu
CDA-FHIR mäpingud - Seoses üleminekuga CDA andmevahetus standardilt FHIR standardile on vajalik teostada kahe standardi vahelisi vastendusi. Nende vastenduste kirjeldamiseks ja haldamiseks on vajalik kasutusele võtta töövahend ja kirjeldada uus tööprotsess. Kerli Linna ([email protected]) 2023 - 2024 Vastenduste halduse tööprotsess on kirjeldatud ning töövahend on olemas.

 

Kui ärianalüüs on valminud, siis selle raames tehtud teostatavusanalüüsi põhjal otsustab juhtkomisjon suunata tegevused arendusse. Arendusfaasis on fookuses ärianalüüsi nõuete põhjal konkreetse digilahenduse arendamine. Tulemuseks on kliendini jõudnud digilahendus. 2023. aastal on veel teatud arendustegevused, mis tulevad üle 2022. aastast ning mis ei läbinud arendusideede etappi.

Projekti nimi ja lühikirjeldus Vastutaja Ajakava ja oodatav tulemus aasta kaupa
Tervise infosüsteemi uue platvormi arendustööd 2023 -Tervise infosüsteemi alusplatvormi tänapäevastamine, mille eesmärk on likvideerida tervise infosüsteemi platvormi tehnilist võlga, liikuda legacy lahendustelt üle mikroteenustel baseeruvatele lahendustele, tagada võimekus lahendust skaleerida ning ilma katkestusteta uuendada vastavalt vajadusele Taavi Annus ([email protected]) jaanuar – detsember 2023
Ühtne patsiendiindeksi lahendus on väljatöötatud. Aegkriitiliste andmete teenus ja tervisetõendite teenus on viidud üle mikroteenustele. Andmed on migreeritud uuele platvormile
Terviseportaali arendus - Patsiendiportaal digilugu.ee üleviimine uuendatud tehnilisele alusplatvormile ja uuele disainile Evgeni Nikolaevski ([email protected] märts 2022 – august 2023 (palume TAT pikendust kuni 30.11.2023)
2023 - Terviseportaali kuvade valideerimine disaini ja tekstide osas. Soovide korje backlogi. 
Terviseportaali esileht - Patsiendiportaali analüüsis tõid kasutajad välja, et lisaks personaliseeritud infole peaks ka üldisem terviseinfo olema leitav just patsiendiportaalis, et ei peaks käima Google otsingumootoris, mis pole just kõige parem koht terviseinfo otsimiseks. Nii tervishoiuteenuse osutajate esindajad kui ka inimesed lõpp-kasutajatena ootavad, et uus portaal koondab tulevikus kokku ka praegu patsientidele jagatavad diagnoosidega seotud juhised ja infomaterjalid. Samuti on vajalik hästi töötav otsingufunktsioon ja KKK-laadne sisu liigendamine Evgeni Nikolaevski ([email protected]) Patsiendiportaalile on koostatud enne sisselogimist tervisedendusliku sisuga esileht, mis koondab kokku erinevad tõenduspõhised tervist hoidva ja edendava sisuga veebilehed. Veebilehtede sisu haldamise eest vastutab selle omanik ning Patsiendiportaali esileht võimaldab ilma Google otsingut teostamata leida olulise tervise hoidmise, säilitamise ja edendamise teemalise teabe ning tõsta seeläbi elanikkonna terviseharitust.
2023 - I etapi analüüs ja disain valmis, arendus II-III kvartal. Esilehe disaini ja arenduse I etapp fookus-tervisedendus. Koostöö haiglatega esilehe sisuloome osas (tervisedenduslikud infomaterjalid).
2024 - Esilehe disaini ja arenduse II etapp. Fookus-haigustega toimetulek. Koostöö haiglatega esilehe sisuloome osas (patsiendijuhendid, juhendid lähedastele, artiklid, uudistevoog). 
Immuniseerimise aruandlus tervise infosüsteemi andmete põhjal - Lahendusidee aitab muuta immuniseerimiskava vaktsineerimistega seotud andmete ko­gu­mi­se automatiseerituks. See hõlmab endas iga-aastaseid vaktsineerimisega hõl­ma­tu­se aru­an­deid, vaktsineerimiste kvartali aruandeid, vaktsineerimise andmeid nii vaktsineerija ja maakonna kaupa kui ka üleriigiliselt.  Kerli Reintamm ([email protected])  Vaktsineerimisega tegelevad tervis­hoiu­teenuse osutajad ei pea iga kvartali ja aasta lõpus käsitsi vaktsineerimise andmeid koondama ja Terviseametile (TA) edas­tama, TA saab edaspidi kõik vajalikud andmed ise tervise infosüsteemist väl­ja võtta. Samuti parandab andmete kogumise automatiseerimine oluliselt vaktsi­nee­ri­mi­se and­mete kvaliteeti.  
Mürgistusteabe keskuse infosüsteem (MTK)- Vabaneda vananenud ning aegunud tehnoloogilisest lahendusest ning luua uus Mürgistusteabekeskuse infosüsteem, kus vastavalt Terviseameti tegevuse eesmärkidele peetakse mürgiainete, mürgistuste ravijuhiste, sh antidootravi ning nõustatud mürgistuskõnede kohta andmebaasi. Lisaks luua keskkond, kus iga mürgistusjuhtumi juures oleks võimalik teada saada õnnetuseni viinud käitumine - see annaks hea sisendi ennetustegevuse planeerimiseks. Projekti lisaeesmärgiks on luua tehniline võimekus mürgistuste statistikaks ning analüüsiks. Mare Oder ([email protected]) veebruar 2021 – aprill 2023
Ravimi nimede kontrolli (INNA) krati rakendamine - Luuakse nimede sarnasuse hindamise abimehe INNA (INvented NAme) tarkvara, mis võimaldab automaatkontrollide abil tagada ravimi nimi ei oleks segamini aetav ühegi teise ravimi nimega ning ei sisaldaks toimeaine nimetust. Krati rakendamine vähendab ameti töökulu ja vigade võimalusi süsteemis. Toomas Silla ([email protected]) detsember 2021 – mai 2023
EL kliiniliste uuringute määruse rakendamisega seotud IT lahendus - Euroopa Liidu kliiniliste uuringute määruse 536/2014 alusel uuenenud kliiniliste uuringute taotlemise menetlemise protsessimuudatustega seotud IT lahenduse arendused Samtrack II infosüsteemi osana. Eesmärk on lihtsustada suhtlust kliiniliste uuringute sponsoritega ning Ravimiameti kliiniliste uuringute raames määratud ülesannete täitmist laiemalt. Toomas Silla ([email protected]) veebruar 2022 – detsember 2023
Migratsioon samtrack 1 lahenduselt samtrack 2-le - Ravimite andmete sünkroniseerimine Samtrack II ja Samtrack I vahel, et tagada põhiandmete loendite ja müügiloaga ravimikaartide andmete kaasajastamine Samtrack I müügilubade moodulis kuni kõik Samtrack I moodulid on üle viidud Samtrack II-te. See arendustöö tagab korrektset andmevahetust Ravimiregistri ja laiemas pildis Retseptikeskuse ja Euroopa infosüsteemidega nt UPD. Triin Mäesalu (Triin.Mä[email protected]) oktoober 2021 – mai 2023
EU veterinaarravimite määruse jõustumine/UPD liidestumine SPOR API v2 - Euroopa Ravimiameti poolt on välja töötatud liides (Union database on veterinary medicinal products ehk UPD), mille kaudu on kõikidel ravimiametitel võimalik mh esitada Euroopa Ravimiametile EL määruses 2019/6 täpsustatud kujul teavet kõikide veterinaarravimite kohta, millele on Eestis antud müügiluba. Selle arendustöö eesmärk on vähendada halduskoormust, tugevdada EL siseturgu ja parandada veterinaarravimite kättesaadavus. Triin Mäesalu (Triin.Mä[email protected]) aprill 2021 – märts 2023
Andmeaida teenuse üleminek Verticale - Tervise infosüsteemi andmeaida üleminek uuele tehnilisele platvormile võimaldamaks senisest odavamat ning töökindlamat andmete vahetuse ja säilitamise lahendust. TEHIK september 2021 – märts 2023
„Personaalmeditsiini rakendamine Eestis" projekti alamprojektid 2022 -  IT taristu (kõigi oma komponentidega) valmimine Piret Kuhlbars ([email protected]) Jaanuar 2019 – juuni 2023 - IT taristu (kõigi oma komponentidega) valmimine
a. Nõusolekute infosüsteemi arendamine ja juurutamine - Geeniandmete kasutuselevõtuks tervishoiusüsteemis tuleb tagada tahteavalduste olemasolu. Nõusolekute infosüsteem peab võimaldama tahteavaldusi esitada ja tagasi võtta. Nõusolekute infosüsteem arendatakse patsiendiportaali funksionaalsuste baasil. Tulevikus, kui RIA nõusolekute teenus valmis, on võimalik RIA lahendus integreerida patsiendiportaali.  Piret Kuhlbars ([email protected]) Jaanuar 2019- juuni 2023
b. Geneetiliste andmete infosüsteem (GAIS) - Luuakse TIS-i alamsüsteemina GAIS, mille eesmärk on turvalisel ja auditeeritaval viisil vahendada personaalmeditsiini põhimõttest lähtuvate raviteenuste jaoks vajalikke geeniandmeid. Piret Kuhlbars ([email protected]) Jaanuar 2019- juuni 2023
c. Geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond - Geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond haldab ja hoiustab algoritme, mis on vajalikud arvutuste tegemiseks Piret Kuhlbars ([email protected]) Jaanuar 2019- juuni 2023
d. Personaalmeditsiini arvutuskeskkond - Geeniinfol põhinevate personaalsete soovituste saamiseks on tarvis välja arvutada riski suurus või teha geeniandmetel põhinevad farmakogeneetilised arvutused, saades arvutuseks vajaliku geeniinfo GAIS-ist ning vajaliku algoritmi geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkonnast. Piret Kuhlbars ([email protected]) Jaanuar 2019- juuni 2023
e. Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond - Luuakse lahendus geeniinfol põhinevate personaalsete soovituste kuvamiseks arstile. Juhtrühmas otsustatud lahendada EBMEDs baasil. RV ennetusteenuse osas lahendus projekti käigus, FG osas tehase vajalikud arendused peale tarkvaralise meditsiiniseadme hanget. Piret Kuhlbars ([email protected]) Jaanuar 2019- juuni 2023
Reovee seire IT infrastruktuuri loomine ja EU IT platvormiga sidumine - Projekti tulemusena on eraldi süsteem, mis labori seadmest tulevate toorandmete pealt teeb vajalikud arvutused (COVID -19 viirusosakeste sisaldus reovees konkreetses punktis, hilisemalt ka muude haigustekitajate osas). Lõplikuks tulemiks on statistilised näitajad viiruse leviku ja epideemilise olukorra hindamiseks, nt reoveekaart. Projekti üheks tulemiks on andmete edastamine/sidumine EU platvormiga.    Janne Pullat ([email protected]) veebruar 2022 – märts 2023
2023 - Reoveekaardi rakendus on TEHIKu poolt teostatud ja andmed kuvatakse TA välisveebis automaatselt.
MEIS - Terviseameti menetlussüsteem 2022 - MEIS tööprotsesside analüüs, prototüübi loomine ja süsteemianalüüs Leho Kuusk ([email protected]) jaanuar 2022 – oktoober 2023
eKiirabi - Analüüs ja arendus/hange vahetamaks välja olemasolev ja tehnoloogiliselt vananenud e-kiirabi digilahendus uue ja moodsama vastu. Lisaks muuta e-kiirabi teenuse korraldust ning tuua selle vastutus TEHIKust Eesti Haigekassasse. Taavi Talve ([email protected]) jaanuar 2022 – jaanuar 2025: Eesti kiirabi saab 2025 jaanuaris kasutusse uue ja parema eKiirabi
2023 - keskendume eelkõige tehniliste küsimuste ja sisendite lahendamisele. 2023 lõpuks peaks olema realiseeritud dev ja test keskkonnad koos vajaliku taristuga. Lisaks on soov realiseerida vajalikud integratsioonid vajalike registrite ja süsteemidega. Kuna täna on soov liikuda kohe upTIS mudelite vaates, siis üks oluline aspekt on TIS ühendused ja andmemudelid, mis peavad paika saama.
2024 - keskendub live mineku ettevalmistamisele ehk live keskkonna tegevused. Suur fookus on koolitamisel/testimisel ja piloteerimisel. Siin peaks olema olulised tehnilised takistused ületatud ning suurem osa ka juba lahendatud.
LIVEga võrdväärse tervise infosüsteemi testandmestiku väljatöötamine - Töö eesmärk on luua tervise infosüsteemi LIVE andmebaasiga võrdväärne testandmestik, mida saab kasutada tervise infosüsteemiga seotud teenuste funktsionaalseteks ja koormustestideks. Viljar Pallo ([email protected]) oktoober 2022 – juuni 2024
Koormustestide läbiviimiseks vajalikud testandmed on loodud.
FHIR serveri rakendamine sündmuspõhise andmevahetuse toetamiseks (osa ESF projekti „Tervise infosüsteemi tugi sündmuspõhisele andmevahetusele“ etapist II) - FHIR serveri kasutuselevõtmine uue põlvkonna tervise infosüsteemi sündmuspõhise andmevahetuse toetamiseks Viljar Pallo ([email protected]) august 2022 –  august 2023
FHIR serveri kasutuselevõtmiseks vajalikud tehnilised tööd on tehtud ja haldusprotseduurid rakendatud
Sündmuspõhise andmevahetuse jaoks andmekvaliteedi kontrollide mehhanismi tööle rakendamine (osa ESF projekti „Tervise infosüsteemi tugi sündmuspõhisele andmevahetusele“ etapist II) - Uute andmeedastusteenuste loomisel tuleb koheselt pöörata palju tähelepanu andmekvaliteedi kontrollidele, et minimeerida kehva kvaliteediga terviseandmete vastu võtmist. FHIRil baseeruva sündmuspõhise andmevahetuse korral tuleb mõelda läbi andmekvaliteedi kontrollide loogika ning tagada vajalikud mehhanismid kontrollide rakendumiseks. Viljar Pallo ([email protected]) detsember 2022 – juuni 2023
On võetud kasutusele vajalik mehhanism FHIR andmevahetuse korral andmete kvaliteedi kontrollimiseks + kontrollide rakendamine on läbi katsetatud
Immuniseerimisteatisele vaktsiiniloendi loomine ja kontroll - Töö eesmärk on immuniseerimisteatistel muuta ära vaktsiini välja kriteeriumid. Hetkel on see vaba teksti väli, peaks olema kinnitatud loetelu vaktsiinidest, mida teatisega TEHIKusse edastada saab TEHIK 2023
Ravimiskeem - THT-l puudub sageli selge ülevaade, milliseid ravimeid ja mis põhjusel patsient päriselt tarvitab, patsiendil aga on raskusi arusaamisega, mida ja millal ta võtma peab. Sagedased muudatused ravimiskeemis ja patsientide kommunikeerimata omavoli tekitavad patsiendile otsest tervisekahju üle- või alaravi kaudu.  Patrick Pihelgas ([email protected]) Lahendus kuvab vaid need ravimid, mida patsient käesolevalt tarvitama peaks, nõuab enne uue ravimi määramist ravimiskeemi üle vaatamist ning võimaldab täiendatavatel spetsialistidel (apteekrid, tugispetsialistid, sotsiaaltöötajad) jätta kommentaare, kui on ravimiskeemi või õige tarvitamise osas küsimusi. 
2023 I-III kvartal arendus. Retseptikeskuse muudatustest tingitud potentsiaalsed arendused X-tee päringute osas
2024 Ravimiskeemi mikroteenuse integreerimine haiglate ja apteekide infosüsteemidesse.
Immuniseerimise aruandlus tervise infosüsteemi andmete põhjal - Lahendusidee aitab muuta immuniseerimiskava vaktsineerimistega seotud andmete ko­gu­mi­se automatiseerituks. See hõlmab endas iga-aastaseid vaktsineerimisega hõl­ma­tu­se aru­an­deid, vaktsineerimiste kvartali aruandeid, vaktsineerimise andmeid nii vaktsineerija ja maakonna kaupa kui ka üleriigiliselt.  Kerli Reintamm ([email protected]) Jaanuar 2023 - Jaanuar 2024: Vaktsineerimisega tegelevad tervis­hoiu­teenuse osutajad ei pea iga kvartali ja aasta lõpus käsitsi vaktsineerimise andmeid koondama ja Terviseametile (TA) edas­tama, TA saab edaspidi kõik vajalikud andmed ise tervise infosüsteemist väl­ja võtta. Samuti parandab andmete kogumise automatiseerimine oluliselt vaktsi­nee­ri­mi­se and­mete kvaliteeti.  
2023 - Esimesed immuniseerimisega hõlmatuse aruanded maakonniti on TA-ni juba jõudnud. Järgnevalt ootame 2023. aasta jooksul vaktsineerimisega hõlmatuse aruandeid perearstide ja koolide kaupa.
2024 - Immuniseerimisega hõlmatuse aruannete täiendamine, uute aruannete esitamine.
Avatud TVL muutmine ja tühistamine - Avatud töövõimetuslehtede tühistamise ja muutmise x-tee teenuse loomine TTO-dele.  Lea Kalda ([email protected]) 2023
Vähi sõeluuringute registri andmelao ja analüütika loomine - Vähi sõeluuringute registri staatilise andmeskeemi ja registri aruandluse ehitamine Birgit Saare ([email protected]) August 2020 – detsember 2023
2023 juuniks saada koostöös TEHIKuga tööks valmis põhiraportid; jätkub üleminekuperiood ja raportite lisamine, parandamine, kvaliteedikontroll, Tableau dashboardid jpm. Koostöös TEHIKUga TTOde andmete laekumise ja kvaliteedikontroll ja vajadusel koolitamine.
2024 on tööd lõpetatud

Läbipaistvuse ja selguse huvides avaldame iga kord arendusportfelli ka valminud arendused, et oleks näha, millised eeldused on tulevaste arendusideede loomisel juba tehtud.  

Projekti nimi ja lühikirjeldus Vastutaja
FHIR profileerimine ja terminoloogiaserveri rakendamine SF - FHIR baas metaressursside profileerimine, profiilide publitseerimine, CDA<->FHIR mapping mootorite täiendustööd. Jätkub tegevus juurutusjuhendite loomise põhimõtete kokku leppimiseks. Alustatakse tegevustega terminoloogiaserveri kasutuselevõtmiseks. Viljar Pallo ([email protected])
Personaalmeditisiini nõusolekute teenuse aruannete andmevoogude loomine  
Personaalmeditsiini projektis nõusolekute infosüsteemi detailanalüüs Piret Kuhlbars ([email protected])
Tervise infosüsteemi andmevaaturis geeniandmetel põhinevate riskiskooride vaate loomine - Analüüs tervise infosüsteemi andmevaaturis geeniandmete riskiskooride ja geeniandmetel põhinevate kliiniliste arvutustulemuste kuvade loomiseks. Piret Kuhlbars ([email protected])
Ravimiregistri UI/UX tööde analüüs - Ravimiregistri kasutusmugavuse tõstmiseks ettevalmistav analüüs Ott Laius ([email protected])

Tervisevaldkonnal on väga palju kokkupuutepunkte teiste valdkondadega (sotsiaal, töö, jne) Järgnevas tabelis on välja toodud teiste valdkondade juhitud arendustegevused, mis mõjutavad tervisevaldkonna osapooli ning toovad kaasa arendusvajaduse. 

Projekti nimi Lühikirjeldus Ajakava

Vastutaja/vastutav asutus

KVTS jt 623 SE muudatustega seotud arendused Eelnõu muudatustega reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides. Eelnõuga lõpetatakse arstlike komisjonide tegevus eraldi haldusorganitena ja senise kolmeliikmelise komisjoni asemel antakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute terviseseisundi hindamise õigus Kaitseressursside ameti (KRA) ja Kaitseväe poolt määratud arstidele. Eelnõu näeb ette, et hinnata terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, saavad KRA ja Kaitseväe poolt määratud arstid vaikimisi juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele andmetele, kuid inimesele jääb võimalus soovi korral juurdepääsu keelata. Seaduse jõustumine 1. aprill 2023

Kaitseressursside Amet/TEHIK

Muutumatu diagnoosiga lapsele tugiteenuste proaktiivne pakkumine Muutumatu seisuga laste abivajaduse ühekordne hindamine diagnooside põhjal Analüüs on hangitud ning plaani kohaselt valmib august 2023

Sotsiaalkindlustusamet, Aika Kaukver

RFK rakendamine Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni (RFK) rakendamine Eestis. RFK kasutuselevõtuga tagatakse sisuliselt ja terviklikult inimese elukvaliteediks vajalike eluvaldkondade ülese funktsioneerimisvõime alusel kogutud andmete vahetus erinevate süsteemide vahel.
RFK-d hakatakse kasutama järgmistes teenustes: töövõime hindamine (juba kasutusel), puude raskusastme tuvastamine, tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus, taastusravi osutamine, kohaliku omavalitsuse abivajaduse hindamine ja teenusele suunamine.
RFK peamised kasutajad on sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse kasutajad ja pakkujad ning tööhõive ja puude hindajad, KOV töötajad, taastusraviteenuse pakkujad.
2022 aastal viidi läbi ärianalüüs. 2023 aasta II poolaastal alustatakse ärianalüüsi põhjal rakendustegevustega.

Sotsiaalkindlustusamet/Tervise Arengu Instituut

Töötervishoiu tõendite digitaliseerimine Tervisetõendite digitaliseerimise II-etapp, mille tulemusena realiseeritakse töötervishoiu kontrollidega seotud vajadused 2023 planeerimine, 2024 arendused

Sotsiaalministeerium

Tervisevaldkonnas on väga palju erinevaid IT lahenduse ideid ja muid probleeme, mis ei ole jõudnud veel idee hindamiseni või on vahepeal pandud pausile või ootele. Läbipaistvuse huvides kajastatakse järgnevas tabelis ka neid ideid, millega parasjagu keskselt aktiivset tööd ei toimu, kuid on tervisesüsteemi osapooltele olulised probleemkohad või lahendused. 

Tegevus Kirjeldus
Hindamisvahendite keskkond

Ühtse riiklikku hindamisvahendite keskkonna loomine, milles erineva valdkonna spetsialistidel tekib võimalus ühiselt küsimustikke täita.

Lapse saamise sündmusteenus

Riiklik sündmusteenus raseduse ja lapse saamisega seotud andmevahetuseks ja proaktiivsete teenuste pakkumiseks.

Lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenus

Analüüs kuidas tulevikus peaks olema üles ehitatud tervisevaldkonna registrid.

Tervisetõendid

Muudetakse digitaalseks eriteenistujate, relva- ja soetamisloa ja töötervishoiu tervisekontrolli tervisedeklaratsioonid (TD), tervisetõendid (TT) ja tervisekontrolli otsused. Võimaldatakse vastavatel andmekogudel (relvaregister, tööelu infosüsteem) digitaalselt Eeldatavad muudatused: andmekoosseisude täiendused olemasolevates (TD ja TT) päringutes ja dokumentides, arendus (uute TT kasutusalade valik, TD vormi täiendused) patsiendiportaalis, arendus arstiportaalis (sõltuvalt arstiportaali kasutusest ja jätkusuutlikkusest), andmevahetusliides TD andmete eeltäitmiseks (TöR), TT otsuse andmete kättesaadavaks tegemine TIS-is teistele andmekogudele (relvaregister, tööelu infosüsteem). pärida tervise infosüsteemist vastavate kasutusalade tõendite otsuseid.

Manuse lisamine saatekirjale

TTO-d soovivad tekitada võimalust lisada saatekirjale manust (foto, skaneeritud dokument jms) mis ei oleks kohustuslikult seotud uuringuga.

Uuringud ja protseduurid digiregistratuuris

Ennetuste uuringud ja protseduurid muudetakse digiregistratuuri kaudu registreerimiseks inimestele kättesaadavaks

Konsiiliumi otsused

Eraldi minimaalses andmekoosseisus operatiivne minimaalse andmekoosseisuga raviliigi/konsiiliumi otsuse teatis. Seoses TIS platvormi uuendamise plaanidega ning üleminekuga FHIR andmestandardile kavas lahendada teatise kohe FHIR standardil.

Digisaatekiri uuringule (radioloogia, funktsionaaldiagnostika)

Kokku tuleks leppida diagnostika teenuste klassifikaatoris ja saatekirja andmekoosseis, misjärel on võimalikud erinevad arendused nende põhjal: digisaatekiri uuringutele, broneeringuteavitused (info patsiendile planeeritavatest uuringutest ja nende toimumisajast), digiregistratuuris aja broneerimine uuringutele, kodulähedased uuringud jne.

Allergiate ja kõrvaltoimete kogumine

Vajalik standardiseerida allergiate ja kõrvaltoimete kohta info kogumist. Hetkel kas ei koguta sellist infot üldse või toimub erinevates süsteemides nende kohta info kogumine erinevalt, struktureerimata ning info ei jõua vajalikul kujul tervise infosüsteemi. Seetõttu puudub hea ülevaade riiklikul tasandil, mistõttu on keeruline kvaliteetselt esitada infot inimese allergiate ja kõrvaltoimete kohta (nt riski- ja ohutegurite loendites).