Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest (TEHIK) lähemalt

Tervise ja Heaolu Infosüsteemid Keskus (TEHIK) on 1. jaanuaril 2017 tegevust alustanud kompetentsikeskus, kuhu on konsolideeritud Sotsiaalministeeriumi IKT osakonna ja Eesti E-tervise Sihtasutuse rollid. Asutus tegeleb IKT teenuste arendamise, haldamisega tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. TEHIK on asutus, mille üks roll on dubleerivate infosüsteemide ja nende arendamisega seotud kulude vähendamine. Selle saavutamiseks on praeguseks Sotsiaalministeeriumi haldusalas konsolideeritud tervise valdkonnast Terviseameti, sotsiaalvaldkonnast

Sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ning töövaldkonnast Tööinspektsiooni IKT teenuste kompetents, andmekogud ja infosüsteemid TEHIKUsse. Tulevikus lisanduvad veel Ravimiamet ja Tervise Arengu Instituut. TEHIK- u kliendid, kelle tarbeks IKT teenuste tagamine ja arendamine toimub on koos ministeeriumiga kokku seitse asutust, lisaks kohalikud omavalitsused, kellele tuleb tagada sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) töö; tervishoiuteenuse osutajad (sh kiirabi), kellele tuleb tagada andmevahetus tervise infosüsteemiga jpt.

Asutuse struktuur on jaotunud üksusteks.

  • E-teenuste arendamise üksus tegeleb IT projektijuhtimise, arhitektuuri, analüüsi, teenusedisaini ja testimisega.
  • Infosüsteemide halduse üksus pakub teenuste haldust ja kasutajatuge, arvutitöökoha teenust ja baasinfrastruktuuri
  • Andmeanalüüsi üksus tegeleb standardite ja klassifikaatorite arendamise ja haldamisega ning andmekvaliteedi ja andmehõive temaatikaga üldisemalt.
  • Infoturbe struktuuriüksus tegeleb infoturbe tagamisega üle terve valitsemisala. Valitsemisalas on kokku 46 andmekogu, milles on hulganisti delikaatseid andmeid, mis vajavad kõrgendatud tähelepanu üha muutuvas infoühiskonnas.
  • Üld- ja tugiteenuste üksus, mille vastutusalas on teenuste arendamise kooskõla õigusruumiga, eelarve planeerimine, varahaldus jpm.

MISSIOON : TEHIK on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia KOMPETENTSIKESKUS tervise-, sotsiaalkaitse- ja töövaldkonnas

VISOON: TEHIK on aastaks 2020 toimiv ja pühendunud töötajatest koosnev kompetentsikeskus, mis tagab inimestest lähtuvaid ja valdkonnaüleselt integreeritud IKT teenuseid.

Avalikud dokumendid

Tervise ja Heaolu Infosüsteemi Keskuse avalikud dokumendid on leitavad dokumendiregistrist SIIT

Euroopa Liidu Struktuuurfondidest rahastatud projektid

Projekti lühikirjeldus:

X-tee V6-s kasutatavale protokolli 4.0 toetavad TEHIK-u hallatavad järgmised tarkvara komponendid: Arstiportaal, Autentimis-autoriseerimismoodul (AAM), Kiirabi mobiilne töökoht, Kiirabiportaal, Koodikeskuse sünkroniseerija, Statistikamoodul.

Eesmärk:

X-tee V6-s kasutatavat protokolli 4.0 toetavad kõik taotluses toodud komponendid.

Eraldatud toetuse summa:

Rahastusotsuses oli projekti kogumaksumuseks planeeritud 25 000 €, omafinantseering 3750 € ja tegelik maksumus 29148,00 €

Tulemus:

Tööd on teostatud kvaliteetselt.

Projekti toetatakse või toetati EL regionaalarengu fondist.

KASUTAJATUGI

Avatud 7.00-22.00

Tel: 7943 943

E-mail: abi@tehik.ee

ÜLDKONTAKTID

Uus-Tatari 25/Veerenni 13, 10134 Tallinn

Tel: 7943 900

E-mail: info@tehik.ee